ican
Giải SGK Toán 9
Bài 9: Căn bậc ba

Bài 9. Căn bậc ba

Ican

BÀI 9: CĂN BẬC BA

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Căn bậc ba  

Định nghĩa

Căn bậc ba của một số alà số x sao cho  $$ {{x}^{3}}=a $$ .

Nhận xét

+)  $$ {{(\sqrt[3]{a})}^{3}}=\sqrt[3]{{{a}^{3}}}=a $$

+) Căn bậc ba của số dương là số dương

+) Căn bậc ba của số âm là số âm

+) Căn bậc ba của số 0là số 0.

Tính chất

+)  $$ a<b\Leftrightarrow \sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b} $$

+)  $$ \sqrt[3]{ab}=\sqrt[3]{a}\cdot \sqrt[3]{b} $$

+) Với  $$ b\ne 0 $$ , ta có  $$ \sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[1]{b}} $$ .

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Thực hiện phép tính có chứa căn bậc ba

Phương pháp:

Áp dụng công thức  $$ {{(\sqrt[3]{a})}^{3}}=\sqrt[3]{{{a}^{3}}}=a $$

Và các hằng đẳng thức lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu; Tổng, hiệu của hai lập phương.

Dạng 2: So sánh các căn bậc ba

Phương pháp:

Sử dụng  $$ a<b\Leftrightarrow \sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b} $$

Dạng 3: Giải phương trình chứa căn bậc ba

Phương pháp:

Áp dụng  $$ \sqrt[3]{A}=B\Leftrightarrow A={{B}^{3}} $$

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 67 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): 

Lời giải:

\(\begin{array}{*{35}{l}}   \sqrt[3]{512}=\sqrt[3]{{{8}^{3}}}=8  \\    \sqrt[3]{-729}=\sqrt[3]{{{(-9)}^{3}}}=-9  \\    \sqrt[3]{0,064}=\sqrt[3]{{{(0,4)}^{3}}}=0,4  \\    \sqrt[3]{-0,216}=\sqrt[3]{{{(-0,6)}^{3}}}=-0,6  \\    \sqrt[3]{-}0,008=\sqrt[3]{(}-0,2{{)}^{3}}=-0,2  \\ \end{array}\)

Chú ý: Bạn có thể tìm các căn bậc ba ở trên bằng máy tính bỏ túi.

(Ghi nhớ: Các bạn nên ghi nhớ một số lũy thừa bậc 3 của các số < 10:

    \(\begin{array}{*{35}{l}} {{2}^{3}}=8;\quad {{3}^{3}}=27;\quad {{4}^{3}}=64;\quad {{5}^{3}}=125  \\    \left. {{6}^{3}}=216:\quad {{7}^{3}}=343;\quad {{8}^{3}}=512;\quad {{9}^{3}}=729 \right)  \\ \end{array}\)  

Bài 68 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): 

Lời giải:

\(\begin{array}{*{35}{l}}  \text{ a) }\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-}8-\sqrt[3]{125}={{(\sqrt[3]{3})}^{3}}-{{(-2)}^{3}}-\sqrt[3]{5}  \\    =3-(-2)-5=3+2-5=0  \\    \text{ b) }\frac{\sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{5}}-\sqrt[3]{54}\cdot \sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{\frac{135}{5}}-\sqrt[3]{54.4}  \\    =\sqrt[3]{2}7-\sqrt[3]{2}16=\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{6}  \\    =3-6=-3  \\ \end{array}\) 

Bài 69 (trang 36 SGK Toán 9 Tập 1): 

Lời giải:

a)

\(\begin{array}{*{35}{l}}\text{ }5=\sqrt[3]{{{5}^{3}}}=\sqrt[3]{125}  \\    \text{ +) }\sqrt[3]{125>}\sqrt[3]{123}\,\,\,\Rightarrow \text{ }5>\sqrt[3]{123}  \\ \end{array}\)  

\(\begin{array}{*{35}{l}} \text{ }5\sqrt[3]{6}=\sqrt[3]{{{5}^{3}}}\cdot 6=\sqrt[3]{125.6}=\sqrt[3]{750}  \\    6\sqrt[3]{5}=\sqrt[3]{{{6}^{3}}.5}=\sqrt[3]{216.5}=\sqrt[3]{1080}  \\    \text{+) }\sqrt[3]{7}50<\sqrt[3]{1080}\text{ }\Rightarrow 5\sqrt[3]{6}<6\sqrt[3]{5}  \\ \end{array}\)  

 

Đánh giá (453)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy