Giải SGK Hóa 9
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Giải hóa 9 Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ: Lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa Hóa 9 bài Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ giúp học sinh nắm vững kiến thức ngắn gọn

Ican

BÀI 12. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

 

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ:

Ví dụ:

Oxit bazơ → muối

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Oxit axit → muối

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Bazơ → muối

NaOH + HCl → NaCl + H2O

 

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Phương pháp giải bài tập chuỗi phản ứng

Để làm tốt dạng bài này, học sinh cần ghi nhớ tính chất hóa học, cách điều chế các chất, để biết từ chất A tạo chất B thì nên sử dụng tính chất hóa học của chất A hay sử dụng cách điều chế chất B. Sau đó học sinh viết phương trình phản ứng minh họa cho quá trình từ chất A tạo chất B trong chuỗi phản ứng.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 41 SGK hóa học 9)

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Hướng dẫn giải

Chọn b), dung dịch axit clohiđric.

Dung dịch HCl tác dụng với Na2CO3 cho khí CO2 bay lên còn Na2SO4 không tác dụng với HCl nên không có hiện tượng.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

Bài 2 (trang 41 SGK hóa học 9)

a) Cho các dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4   
HCl   
Ba(OH)2   

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Hướng dẫn giải

 

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

0

0

HCl

x

0

0

Ba(OH)2

0

x

x

b) Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

Bài 3 (trang 41 SGK hóa học 9)

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

Hướng dẫn giải

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\) Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

b) (1) 2Cu + O2 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\) 2CuO

(2) CuO + H2 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\) Cu + H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\) CuO + H2O

Bài 4 (trang 41 SGK hóa học 9)

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển hóa.

b) Viết phương trình hóa học cho mỗi dãy chuyển hóa.

Hướng dẫn giải

a) Dãy chuyển đổi các chất đã cho có thể:

Na ® Na2O ®NaOH ®Na2CO3 ®NaCl ®Na2SO4

b) Các phương trình hóa học:

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl.

 

Gợi ý giải bài Hóa 9 bài Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, lý thuyết trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa bài Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ do đội ngũ giáo viên ican trực tiếp biên soạn

Đánh giá (270)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy

  • Các thương hiệu cùng hệ thống:
  • https://hocmai.vn/https://hocmai.vn/