ican
Tiếng Anh 8
Communication (trang 31)

Unit 9: Natural disasters (Conmunication)

Ican

Unit 9: NATURAL DISASTERS

Lesson 4: COMMUNICATION

Task 1. Listen to radio programme on 4Teen News. Then fill the gaps with the words you hear.

Đáp án

(1) flooded

(2) warming

(3) used

(4) unprepared

(5) reminding

 

 

Audio script

Welcome to 'Nature and You.' Today we have asked our listeners around the world to call us to express their views on these two questions:

- Are there more natural disasters now than there were in the past?

- Are we prepared to deal with natural disasters?

Sarah: I think there are more natural disasters now than there used to be. Whenever I watch the news on TV, I see places that are (1) flooded or affected by drought. I’m certain this is the result of climate change and global (2) warming.

Peter: I don’t think that there are more natural disasters now than in the past. But more are being reported on the news in shorter time periods. We’ve seen them so often on the news that we’ve become (3) used to them.

Nubita: I think recent earthquakes and tsunamis just show how (4) unprepared we are to deal with them. Despite all the technology and knowledge available to us nowadays, many people become victims of natural disasters.

Linh: I don’t think we can prepare for natural disasters as nobody knows when or where they are going to strike. It’s Nature’s way of (5) reminding us who is in charge and that we should show more respect to the natural environment.

 

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với "Thiên nhiên và bạn". Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này:

- Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?

- Chúng ta có được chuẩn bị để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên chưa?

Sarah - Mình nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày nay hơn trước đây. Bất cứ khi nào mình xem tin tức trên ti vi, mình đều thấy nơi mà bị lũ lụt hoặc bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Mình chắc chắn chắn điều này là kết quả của sự biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu.

Peter - Mình không nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày "ơn so với trong quá khứ. Nhưng ngày càng nhiều thảm họa được tường trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng mình đã xem chúng quá thường xuyên trên tin tức đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng.

Nubita - Mình nghĩ rằng những trận động đất và sóng thần gần đây chỉ thể hiện việc chúng ta chưa chuẩn bị để đương đầu với chúng như thế nào. Mặc dù tất cả công nghệ và kiến thức quanh ta ngày nay, nhưng nhiều người trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên.

Linh - Mình không nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị cho những thảm họa thiên nhiên khi mà không ai biết khi nào hoặc nơi đâu mà chúng sẽ đánh vào. Nó là cách nhắc nhở của tự nhiên đối với chúng ta những người mà chịu trách nhiệm và chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn.

 

Task 3. Answer the two questions. Express your own views and write them down below.

Đáp án

- Are there more natural disasters now than there were in the past?

=> My answer is a pretty clear YES. According to the World Meteorological Organization, humanity experienced nearly five times as many natural disasters (3,496) in the first decade of this century as we did during the 1980s (743). That said, the increase in the sheer number of events isn't as simple as it seems.

- Are we prepared to deal with natural disasters?

=> I think the difficulty is keeping people aware and prepared for natural disasters. But, we still can use the technology and knowledge available to reduce risks to an acceptable level.

Đánh giá (352)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy