ican
Tiếng Anh 8
Skills 1 (trang 12)

Unit 7: Pollution (Skills 1)

Ican

Unit 7: POLLUTION

Lesson 5: SKILLS 1

Task 1. Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to fi nd out the diff erences between your pictures.

Gợi ý:

- What colour are these ducks?

- What colour is the water?

- Is there a factory in the picture?

- What color is the sky?

- Is there any exhaust in the sky?

 

Picture A

Picture B

- The ducks are white.

- The ducks are black.

- They’re going to the lake.

- They’re going from the lake.

- There aren’t any factories near the lake.

- There are some factories near the lake.

- The lake water is clean.

- The lake water is dirty.

 

Task 2. Mi and Nick have decided to give a presentation on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questions.

Hướng dẫn dịch:

Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc của những cá thể nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm nước có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nhà máy thải chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Chất thải rắn từ các hộ gia đình cũng là một nguyên nhân khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những nhân tố này gây nên "điểm nguồn" ô nhiễm khi những chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí dẫn đến việc ô nhiễm không nguồn.

Ô nhiễm nước có thể có những ảnh hưởng rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, có những sự bùng phát bệnh tả và những bệnh khác bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Con người thậm chí có thể chết nếu họ uống nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây nên cái chết của động vật dưới nước như cá, cua và chim. Những động vật khác ăn những động vật chết này và có thể cũng bị bệnh. Hơn nữa, thuốc trừ sâu trong nước có thể giết những cây dưới nước và gây hại đến môi trường.

Vì vậy chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

 

Đáp án

1. What does the second paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ hai nói cho bạn biết điều gì?)

=> The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

2. What does the third paragraph tell you about? (Đoạn văn thứ ba nói cho bạn điều gì?)

=> The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

3. What is groundwater? (Nước ngầm là gì?)

=> It’s the water beneath the Earth’s surface.

4. What are point source pollutants? (Những chất gây ô nhiễm nguồn là gì?)

=> They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.

5. What are non-point source pollutants? (Những chất gây ô nhiễm không nguồn là gì?)

=> They are pollutants from storm water and the atmosphere.

6. Why do people use herbicides? (Tại sao người ta sử dụng thuốc trừ sâu?)

=> They use herbicides to kill weeds.

 

Task 3. Read the text again and complete the notes about the eff ects of water pollution. Fill each blank with no more than three words.

Đáp án

1. cholera

2. die

3. polluted water

4. dead

5. aquatic plants

 

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.

2. Người ta uống nước bị nhiễm độc có thể chết.

3. Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.

4. Những động vật khác có thể trở thành bệnh nếu chúng ăn những động vật bị chết.

5. Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và cây dưới nước.

 

Task 4. Work in groups and discuss the solutions to water pollution. Make notes of your answers.

Gợi ý:

- Give heavy fines to companies that are found doing this. (Phạt nặng những công ty bị phát hiện làm điều này.)

- Educate companies about the environment. (Giáo dục các công ty về môi trường.)

- Give tax breaks to companies that find "clean" ways to dispose of their waste. (Miễn thuế cho những công ty tìm ra cách xả thải sạch.)

 

Task 5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and eff ects and your group’s ideas for the solutions.

Gợi ý:

Water pollution:

Definition: The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater

CAUSES

   - point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides

   - non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere

EFFECTS

   - human: die if they drink contaminated water

   - animals: die

   - plants: killed

SOLUTIONS

   - Give heavy fines to companies that are found doing this.

 

Task 6. Make a presentation about water pollution based on the diagram.

Gợi ý:

Water pollution means one or more substances have built up in water to such an extent that they cause problems for animals or people. There are also two different ways in which pollution can occur. If pollution comes from a single location, such as industrial waste into lakes and rivers, sewage from households, pesticides and herbicides, it is known as point-source pollution. While pollutants from storm water and the atmosphere result in "non-point source" pollution. Water pollution can outbreak of cholera and other diseases, even die in human. It also causes the death of aquatic animals and plants and further damage to the environment. Dealing with water pollution is something that everyone. With the laws, governments have very strict laws that help minimize water pollution. Making people aware of the problem is the first step to solving it.

Đánh giá (396)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy