ican
Tiếng Anh 8
A closer look 2(trang 9-10)

Unit 7: Pollution (A closer look 2)

Ican

Unit 7: POLLUTION

Lesson 3: 

A CLOSER LOOK 2 (Lý thuyết)

GRAMMAR

- Conditional sentences type 1: review – Câu điều kiện loại 1 (ôn tập)

- Conditional sentences type 2 – Câu điều kiện loại 2

I. Conditional sentences type 1. (Câu điều kiện loại 1)

1. Form

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

Simple Present (Thì hiện tại đơn)

If + S + V (s/es)

Simple Future (Thì tương lai đơn)

S + will/ won’t + V (bare infinitive)

S+ can/must/ may/ might+ V (bare infinitive)

 

VD       If I have enough money, I will buy a big house.

            (Nếu tôi có đủ tiền , tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn).

            If you want to pass the exam, you must study harder.

            (Nếu bạn muốn thi đỗ , bạn phải học hành chăm chỉ hơn).

            If she doesn’t want to be late, She must get up early.

            (Nếu cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy phải dậy sớm).

2. Usage

- Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện diễn tả tình trạng có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

VD      If you learn hard, you will pass the exam. Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.

- Trong câu điều kiện loại 1, thì hiện tại đơn dùng trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được dùng trong mệnh đề chính.

VD      If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die

            Nếu nhà máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cả loài cá và các sinh vật dưới nước sẽ chết.

Chú ý Thì hiện tại đơn có thể được dùng trong mệnh đề chính để diễn tả một điều kiện luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu điều kiện loại 2)

1. Form.

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

If +S + V-ed/2

If + S + were

S + would/ could/might + V(infinitive)

S + wouldn’t/ couldn’t +V (infinitive)

 

VD      If I became rich, I would spend all my time travelling.

            Nếu tôi giàu, tôi sẽ dành tất cả thời gian để đi du lịch.

2. Usage

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật thường dùng để nói lên sự tưởng tượng của người nói. (Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai).

VD      If I were you, I would buy that bike.

            Nếu tôi là bạn tôi sẽ mua chiếc xe đạp đó.

Chú ý Trong mệnh đề không có thật ở hiện tại, chúng ta có thể dùng were thay cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề If.

VD      If I were you, I would study English hard.

            Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn.

A CLOSER LOOK 2 (Bài tập)

Task 1. Put the verbs in brackets into the correct form.

Đáp án

1. recycle; will help

2. won't dump; fines

3. travel; will be

4. will save; don't waste

5. use; will have

 

Task 2. Combine each pair of sentences to make a conditional sentence type 1.

Đáp án

1. Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

2. When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

3. The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable esaerzy axares.

4. If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

5. People will get more disease if the water is contaminated.

Task 3. Match an if-clause in A with a suitable main clause in B.

Đáp án và hướng dẫn dịch

1 - b: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.

2 - c: Nếu Lan không bị bệnh, cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.

3 - d: Nếu có ít xe hơi trên đường, sẽ có ít ô nhiễm.

4 - e: Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường, họ sẽ không thải chất thải vào hồ.

5 - a: Nếu không có nước sạch trên thế giới, điều gì sẽ xảy ra?

Task 4. Put the verbs in brackets into the correct form.

Đáp án

1. were; would... do

2. exercised; would be

3. had; would build

4. tidied; wouldn't be

5. was/were; would grow

 

Task 5. Write a conditional sentence type 2 for each situation, as in the example.

Đáp án

1. If people didn't throw rubbish in the street, it would look attractive.

2. If there weren't so many billboards in our city, people could enjoy the view.

3. If there wasn't so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

4. If we didn't turn on the heater all the time, we wouldn't have to pay three million dong for electricity a month.

5. If the karaoke bar doesn't make so much noise almost every night, the residents wouldn't complain to its owner.

6. She wouldn't have a headache after work every day if she didn't work in a noisy office.

Đánh giá (246)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy