ican
Tiếng Anh 8
Skills 2 (trang 55)

Unit 5: Festivals in Vietnam (Skills 2)

Ican

Unit 5: FESTIVALS IN VIETNAM

Lesson 6: SKILLS 2

Task 1. Work in pairs. Describe the picture and answer the questions.

Đáp án

 1. Who is Saint Giong? (Ai là thánh Gióng?)

=> He is considered a mythical hero because he grew from 3-year-old child into a giant overnight. (Ngài ấy là một anh hùng thần thoại vì ngài từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.)

2. What did he do for the country? (Anh ấy làm gì cho đất nước?)

=> He defended the country from foreign invaders - the An. (giặc Ân)

 

Task 2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A, B, or C.

Gợi ý:

1. B2. A3. C

 

Nội dung bài nghe:

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders - the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th Lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

 

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội Gióng được tổ chức hàng năm tại xã Phú Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này kỷ niệm người anh hùng, Thánh Gióng. Ông được coi là một anh hùng huyền thoại vì chỉ qua một đêm ông đã lớn lên từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ. Ông được tôn thờ vì đã bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài - Giặc Ân.

Mặc dù lễ hội này được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 của tháng 4 âm lịch, mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo truyền thống cho đám rước và cho các buổi biểu diễn lễ hội khác nhau một tháng trước đó. Trong lễ hội, cuộc diễu hành bắt đầu tại Đền Mẫu và đi đến đền Thượng, nơi mà diễn ra một buổi lễ tôn giáo. Khi đêm xuống, hát chèo được diễn ra. Sau đó, lễ hội kết thúc với một đám rước tạ ơn vào ngày 12.

Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta đối với quê hương và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.

 

Task 3. Listen to the talk again and write answers to the questions below

 Đáp án

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam? (Thánh Gióng khác những anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?)

=> He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

2. When do the preparations for the festival begin? (Sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?)

=> The preparation begins one month before the festival.

3. Wht kind of ceremony takes place after the procession? (Loại nghi lễ nào diễn ra sau dám rước?)

=> A religious ceremony.

4. What happens when night falls? (Điều gì xảy ra khi đêm xuống?)

=> There is a cheo play performance.

5. How important is this festival? (Lễ hội này quan trọng như thế nào?)

=> This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.

 

Task 4. Work in pairs. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes.

Gợi ý:

- I like the Hung King Temple Festival.

   + It's held in Phu Tho Province.

   + It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

   + It commemorates the merit of Hung Kings.

   + It worships Hung Kings.

   + It’s impressive because there are many people joining it.

   + The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

   + I like this festival because it is so meaningful.

   + I also like it because they are so joyful.

 

Task 5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences.

Bài viết 1:

- I like the Hung King Temple Festival a lot. It is held in Phu Tho province from the 8th to 11th of the third lunar month every year. It commemorates and worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of Nghĩa Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some great activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it makes me love our ancestors. I also like it because there are a lot of great activities there.

Bài viết 2:

- Have you ever joined Hung King Temple Festival? It's one of the most famous festival in Vietnam. It's held in Phu Tho from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialties and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I'm sure you won't regret it. Our Vietnamese people usually say:

Wherever you go

Don't forget to ancestors worshipping day on 10th Match

("Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3")

Đánh giá (350)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy