ican
Tiếng Anh 8
Communication (trang 53)

Unit 11: Science and Technology (Communication)

Ican

Unit 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY

Lesson 4: COMMUNICATION

Task 1. Match the inventors in A with their inventions in B.

Đáp án

Thomas Edison -- the light bulb (bóng đèn điện)

Sir Alexander Flemming -- penicillin

Alexander Graham Bell -- the telephone

The Wright brothers -- the airplane

James Watt -- the steam engine (động cơ hơi nước)

Mark Zuckerberg -- Facebook

Tim Berners-Lee -- the Internet

 

Task 2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

Hướng dẫn dịch:

A: Phát minh máy bay rất quan trọng bởi vì nó thay đổi cách thức con người đi lại và trao đổi hàng hóa trên khắp thế giới.

B: Bạn nói đúng, nhưng mình nghĩ phát minh penicillin hữu ích hơn bởi vì nó cứu được nhiều mạng sống.

C: ...

 

Gợi ý:

A: Personally, I think the light bulb the most important invention. Because the invention of the light bulb enables us to be able to conduct work at night. This greatly improves productivity, enhances the quality of our life, and reduces crime rates.

B: You are right. The light bulb changed the way humans live. Sure, we had candles, but the light bulb made it possible to continue many activities that previously were "daylight only" into the night. That's a significant deviation from "natural circumstance" and the effects may not be completely known to this day.

C: I think so, too.

 

Task 3.a Ha had an interesting dream last night in which she met and interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone.

Hướng dẫn dịch:

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học London.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm...

Hà: Thật thú vị!

 

b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech.

Đáp án

- He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

- He told me that he always liked sciences, especially biology.

- He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

- He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

 

Hướng dẫn dịch:

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sinh năm 1847 ở Scotland.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876.

 

Task 4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.

Đáp án

- He said that he was born on 8 June 1955 in London.

- He told me that he studied in Oxford University from 1973 to 1976.

- He told me that he joined company called D.G. Nash in 1978.

- He told me that he built first Web browser in 1990.

- He told me that he put online the first website on 6 August 1991.

 

Hướng dẫn dịch:

- Ông ấy nói rằng ông ấy sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã học tại Đại học Oxford từ năm 1973 đến 1976.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã tham gia vào công ty được gọi là D.G. Nash vào năm 1978.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xây dựng trình duyệt Web đầu tiên vào năm 1990.

- Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã đưa trang Web trực tuyến đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.

Đánh giá (455)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy