ican
Tiếng Anh 8
A closer look 2 (trang 9-10)

Unit 1: Leisure activities (A closer look 2)

Ican

Unit 1: LEISURE ACTIVITIES

Lesson 3: 

A CLOSER LOOK 2 (Lý thuyết)

GRAMMAR

- Verbs of liking + gerunds

- Verbs of liking + to-infinitives

1. Gerund (Danh động từ)

- Danh động từ là hình thức động từ được thêm -ing và dùng như một danh từ.

- Cách thành lập:

Quy tắc

Ví dụ

Thông thường chúng ta thêm đuôi -ing sau các động từ.do → doing
Các động từ kết thúc bởi đuôi "e", chúng ta bỏ "e" sau đó thêm đuôi "-ing"invite → inviting
Các động từ kết thức bởi đuôi "ie", chúng ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm ing"die → dying
Các động từ kết thúc bởi đuôi "ee", chúng ta chỉ cần thêm đuôi "-ing"see → seeing
Khi một động từ có âm kết thúc ở dạng “phụ âm-nguyên âm-phụ âm”:run → running
- Nếu động từ đó một âm tiết (hay âm tiết đó được nhấn âm khi đọc) thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi khi thêm “-ing” vàoopen → opening
- Nếu động từ đó không nhấn âm vào âm kết thúc dạng “phụ âm- nguyên âm-phụ âm” khi đọc hay trường hợp phụ âm cuối (phụ âm kết thúc) là h, w, X thì vẫn giữ nguyên động từ đó và thêm "-ing” vào 

2. Verbs of liking (Động từ chỉ sở thích)

adore

mê, thích

love

yêu, thích

like

thích

enjoy

thích thú

fancy

mến, thích

prefer

thích hơn

don’t mind

không ghét lắm

dislike

không thích

don’t like

không thích

hate

ghét

detest

ghét cay ghét đắng

- Sau dislike, enjoy, hate, like, prefer để diễn đạt sở thích chung ta dùng danh động từ (động từ thêm -ing).

Ex:      She likes drawing. Cô ấy thích vẽ.

- Tuy nhiên trong tiếng Anh của người Anh, like + to-infínitive thường được dùng để diễn tả sự lựa chọn và thói quen; còn like + V-ing được dùng để diễn đạt sở thích.

Ex:      On Saturdays she likes to sleep late.

A CLOSER LOOK 2 (Bài tập)

Task 1. Read the conversation in Getting Started again. Underline verbs that are followed by a gerund.

Đáp án

enjoy (listening)

liked (reading)

stop (reading)

Task 2. Tick the appropriate box. Then listen to check.

Đáp án

1. I love eating spicy food. I love to eat spicy food.

2. Jane enjoys running.

3. Phong detests doing DIY.

4. I prefer reading poetry. I prefer to read poetry.

5. Do you fancy watching TV?

 

Theo sau bởi danh động từ

Theo sau bởi cả danh động từ và động từ nguyên mẫu có "to"

1. love 

2. enjoy

 
3. detest

 
4. prefer 

5. fancy

 

Task 3. Write the correct form of the verb. 

Đáp án

1. making

2. to watch/ watching

3. skateboarding

4. to learn/ learning

5. sitting

 

Task 4. Write sentences about what you like or don’t like doing in your free time, beginning with the following. Then share what you have written with your partner.

Đáp án

1. I adore playing badminton.

2. I love jogging in the park.

3. I fancy playing computer games.

4. I don't mind helping you do the homework.

5. I don't like playing football.

6. I detest making bread in the free time.

Task 5. Look at the following email that Minh Duc wrote to a new penfriend.

Hướng dẫn dịch

Xin chào, mình tên Đức.

Bạn khỏe chứ? Đây là những gì mình thích làm trong thời gian rảnh. Mình thường chơi trò chơi video hoặc xem ti vi. Hoặc mình đi đến công viên và chơi bóng đá với bạn bè. Mình thích chơi bóng đá lắm! Thỉnh thoảng mình cũng giúp ba mẹ mình. Nếu mình có bài tập về nhà, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó đầu tiên trước khi làm bất kỳ thứ khác. Nhưng mình không thích có nhiều bài tập về nhà! Mình không phiền khi làm bài tập về nhà nhưng mình ghét dành cả buổi tối cho nó! Vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, mình thích ăn bên ngoài với gia đình mình. Thức ăn ngon!

Còn bạn thì sao?

Thân,

Đức

a. There are six grammar mistake in his email. Can you fi nd and correct them?

Đáp án

Lỗi

Sửa lỗi

like do→ like to do/ like doing
enjoy do→ enjoy doing
don't like have→ don't like to have/ don't like having
don't mind to do→ don't mind doing
hate spend→ hate to spend/ hate spending
love eat out→ love to eat out/ love eating out

b. Answer the questions. 

Đáp án

1. How many activities does Duc mention in his email? (Đức đề cập bao nhiêu hoạt động trong email của cậu ấy?)

=> He mentions 7 activities: playing video games, watching TV, going to the park, playing football, helping his parents, doing homework, and eating out with his family. 

2. Which two activities do you think he enjoys the most? (Hai hoạt động mà bạn nghĩ cậu ấy thích nhất là gì?)

=> The two activities he enjoys the most are playing football with his friends and eating out with his family.

Task 6. Write a similar email to tell your friend about your free time, using the verbs of liking + gerunds or verbs of liking + to-infinitives. Swap your work with a partner and check for mistakes.

Thư gợi ý 1

Hi Hoang,

How are you?

Long time no talk to you.

There is a new park in my neighbourhood so I have a new leisure activity as jogging in the park besides playing computer games, watching TV. I enjoy playing computer games most, hihi. However, I also like to jog in the park. I also help my sister do housework.

How about you?

Best,

Nam

Thư gợi ý 2

Hi Linh,

How are you my dear friend? I hope you are fine.

There is a new library in my neighborhood. My friends and I often go there on Wednesday and Friday afternoons. We enjoy reading newspapers and cartoons. After that, we like playing badminton in the park. I also love to cook and play chess at the weekend. By the way, are you going to Da Nang soon? If you are, tell me the dates and we can arrange to meet up.

Best wishes,

Phuong

 

Đánh giá (380)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy