ican
Tiếng Anh 7
Communication (trang 63)

Unit 12: An overcrowded world (Communication)

Ican

Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD

Lesson 4: COMMUNICATION

Task 1. Look at the pictures and discuss. 

Hướng dẫn dịch

1. What places they are? (Những nơi này là những nơi nào)

2. How they are different? (Chúng khác nhau như thế nào?)

 

Gợi ý

1. Places: modem city, village in the desert.

2. Modem city is beautiful with many cars and buildings. There are also some bridges. The population is so dense. On the other hand, desert is poor. There are few people and vehicles.

 

Task 2. Match the words below with the places in 1. 

Gợi ý

  • Picture one (big city): high living standards, clean water, densely populated, good education, crime
  • Picture two (village in the desert): poor healthcare, crime, malnutrition, hunger.

Task 3. Read the information about the two places.

Hướng dẫn dịch

Mauritania, the desert nation in Africa

Area: 1,030,700 km2

Population: over three million

Density: three / km2

Economy: mainly agriculture

Healthcare: poor, high infant death rate Problems: three quarters desert, slavery, child labour, hunger

Unusual fact: obese woman are considered beautiful

Mauritania, quốc gia sa mạc ở Châu Phi Diện tích: 1,030,700 km2

Dân số: hon 3 triệu

Mật độ: 3 người/ km2

Kinh tế: Chủ yếu nông nghiệp

Y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao Vấn đề: % là sa mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói kém

Điều lạ: Những phụ nữ béo phì được xem là xinh đẹp.

Hong Kong

Area: 1,104 km2

Population: over seven million

Density: over six thousand/ km2

Economy: mainly service industry and tourism.

Healthcare: one of the best healthcare systems in the world

Problems: overcrowded, crime

Unusual fact: most skyscrapers in the world

Hong Kong

Diện tích: 1,104 km2

Dân số: Hơn 7 triệu

Mật độ: hơn 6000 người/ km2

Kinh tế: chủ yếu là công nghiệp dịch vụ và du lịch

Y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất thế giới

Vấn đề: Quá đông đúc, tội phạm

Điều lạ: Nhiều nhà chọc trời nhất thế giới

Task 4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places. 

Gợi ý

The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than seven million people.

The area of Mauritania is very large. It's 1,037,000 km2. Hong Kong is much smaller. It's 1,104 km2 large.

The population density of Mauritania is very low, only three people per square kilometre. Hong Kong is much higher. It has six thousand people per square kilometre.

The economy of Hong Kong is mainly based on service industry and tourism while that of Mauritania is mainly based on agriculture.

The healthcare of Mauritania is very poor while Hong Kong’s healthcare is very good. Hong Kong has to face overpopulation and crime while Mauritania has to face slavery, child labour and hunger.

 

Hướng dẫn dịch

Dân số của Mauritania rất ít, chỉ khoảng hơn 3 triệu ngưòi. Hồng Kông thì lớn hơn nhiều. Nó có dân số hơn bảy triệu người.

Diện tích của Mauritania rất lớn, 1,037,000 km2. Hồng Kông thì nhỏ hơn nhiều, chỉ rộng 1,104 km2.

Mật độ dân cư cuaa Mauritania rất thấp,chỉ khoảng 3 người/km2. Mật độ dân số của Hồng Kông thì cao hơn nhiều 6000 người/lkm2.

Nền kinh tế của Hồng Kông chủ yếu dựa vào dịch vụ công nghiêp và du lịch trong khi nền kinh tế của Mauritania chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Dịch vụ y tế của Mauritania thì rất nghèo nàn trong khi của Hồng Kông lại rất tốt. Hồng Kông phải đối mặt vói sự quá tải về dân số và tội phạm trong khi Mauritania phải đối mặt với chế độ nô lệ, lao động trẻ em và nạn đói.

Đánh giá (286)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy