ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
Skills 2 (trang 65)

Unit 6: The first university in Vietnam (Skills 2)

Ican

Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Lesson 6: SKILLS 2

Task 1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C. 

Đáp án

1. C

2. B

3. B

4. A

 

Audio script

Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.

He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.

Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.

 

Hướng dẫn dịch

Chào cả lớp. Hãy đến tòa nhà tiếp theo của Văn Miếu và để tôi kể cho bạn nghe về Chu Văn An. Chu Văn An được coi là giáo viên nổi tiếng nhất tại Học viện Hoàng gia và là một trong những nhà giáo dục đáng chú ý nhất trong lịch sử Việt Nam.

Ông sinh năm 1292, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là một người trung thực. Ông đã vượt qua kỳ thi hoàng gia. Đầu tiên, ông mở một ngôi trường ở ngôi làng của mình. Sau đó, ông trở thành một giáo viên tại Học viện Hoàng gia. Ông đã dạy nhiều sinh viên tài năng và thành công cho đất nước.

Sau đó, ông từ chức và trở về làng quê của mình. Suốt quãng đời còn lại, Chu Văn An tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và viết sách. Ông qua đời năm 1370.

 

Task 2. Listen to the recording again and write short answers to the questions. 

Đáp án

1. In 1292.

2. He was an honest man.

3. He returned to his home village and continued teaching and wrote book.

4. He was 78.

 

Task 3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. 

Đáp án

Time

Event

Construction

Attraction

1070The Temple of Literature(Văn Miếu)Emperor Ly Thanh Tong (Vua Lý Thánh Tông)One of the historic and cultural sites of Viet Nam (Một trong những địa danh lịch sử - văn hóa của Việt Nam)
1076The Imperial Academy (Quốc Tử Giám)Emperor Ly Nhan Tong (Vua Lý Nhân Tông)The first University of Viet Nam (Trường đại học đầu tiên của Việt Nam)
1484Doctor's stone tablets (Bia tiến sĩ)Emperor Le Thanh Tong (Vua Lê Thánh Tông)World Heritage (Di sản thế giói)
2003The four statues (Bốn bức tượng)Ha Noi People's Commitee (Ủy ban nhân dân Hà Nội)Founders of Temple of Literature (Những nhà sáng lập Văn Miếu)

 

Task 4. Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you. 

Gợi ý

The Temple of Literature is a very famous historic and cultural site of Viet Nam. It's established by Ly Thanh Tong in 1076. It was continuingly developed by the later Kings. In the Temple of Literature, there is the Imperial Academy. It was built by the Emperor Ly Nhan Tong. It's considered the first University of Vietnam. And in 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor's stone tablet to memorize the contribution of Doctors. In 2010, the 82 Doctor's stone tablets were recognised as World Heritage by UNESCO. In 2003, Ha Noi People's Committee constructed the four statues of Chu Van An, Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong and Le Thanh Tong to memorize their contribution. Nowadays, the Temple of Literature is visited by a lot of tourists and students every year.

 

Hướng dẫn dịch

Văn Miếu là một địa danh văn hóa - lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Nó được thành lập bởi vua Lý Thánh Tông vào năm 1076. Nó tiếp tục được phát triển bởi các vị vua đời sau. Trong Văn Miếu có Quốc Tử Giám. Quốc Tử giám được xây dựng bởi vua Lý Nhân Tông. Nó được xem như là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Và vào năm 1484, vua Lê Thánh Tông dựng bia đá tiến sĩ đầu tiên nhằm vinh danh những cống hiến của các vị Tiến sĩ. Vào năm 2010, 82 bia đá tiến sĩ được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO. Vào năm 2003, ủy ban nhân dân Hà Nội xây dựng bốn bức tượng: thầy Chu Văn An, vua Lý Thánh Tông, vua Lý Nhân Tông và vua Lê Thánh Tông nhằm tưởng nhớ những cống hiến của các vị. Ngày nay, Văn Miếu được rất nhiều du khách và học sinh ghé thăm hàng năm.

Đánh giá (461)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy