ican
Giải SGK Tiếng Anh 7
A closer look 1 (trang 60)

Unit 6: The first university in Vietnam (A closer look 1)

Ican

Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Lesson 2: 

A CLOSER LOOK 1 (Lý thuyết)

Pronunciation /tʃ/ and /dʒ/

Âm /tʃ/

 • Khi phát âm phụ âm /tʃ/, các bạn cần:

- nâng đầu lưỡi và mặt lưỡi chạm vào ngay sau lợi hàm trên, và nâng ngạc mềm chặn luồng khí trong miệng

- vành lưỡi chạm nhẹ vào răng ở hai bên miệng

- sau đó đẩy mạnh luồng khí thoát ra sao cho các bạn nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra

- và không làm rung dây thanh trong cổ họng khi phát âm

 • Practice with some words: teacher, March, future, picture, watch, kitchen,…

Âm /dʒ/

 • Tương tự như phụ âm /tʃ/ , khi phát âm phụ âm /dʒ/ , các bạn cần:

- nâng mặt lưỡi chạm vào ngay sau lợi hàm trên, nâng cả phần trước của lưỡi và nâng ngạc mềm chặn luồng khí trong miệng- vành lưỡi chạm nhẹ vào răng ở hai bên miệng

- sau đó đẩy mạnh luồng khí ra sao cho các bạn nghe thấy tiếng luồng khí thoát ra

- NHƯNG dây thanh trong cổ họng có rung

 • Một cách đơn giản để phân biệt âm /tʃ/ và âm /dʒ/ là đặt tay lên cổ họng để cảm nhận độ rung của dây thanh. Âm /tʃ/ không làm rung dây thanh còn âm /dʒ/ thì có làm rung dây thanh.
 • Practice with some words: job, join, enjoy, gym, giant, age, education,…

Vocabulary

Chủ đề về The first university in Vietnam học sinh cần nắm được các từ vựng sau:

No

Vocabulary

Part of Speech

Transcription

Audio

Vietnamese Meaning

1

Imperial Academy 

(n. phr.)

/ɪmˈpɪəriəl əˈkædəmi/

 

 Quốc Tử Giám

2

Temple of Literature 

(n. phr.)

/ ˈtempl əv ˈlɪtrətʃə(r)/

 

 Văn Miếu

3

Khue Van Pavilion 

(n. phr.)

/khue van pəˈvɪliən/

 

 Khuê Văn Các

4

One Pillar Pagoda 

(n. phr.)

/ wʌn ˈpɪlə(r) pə ˈɡəʊdə /

 

 Chùa Một Cột

5

Doctors' stone tablets 

(n. phr.)

/ˈdɒktə(r)z stəʊn ˈtæbləts/

 

 bia tiến sĩ

6

Old Quarter 

(n. phr.)

/əʊld ˈkwɔːtə(r)/

 

 Phố Cổ

7

World Heritage Site 

(n. phr.)

/wɜːld ˈherɪtɪdʒ saɪt/

 

 di sản thế giới

8

doctorate 

(n.)

/ˈdɒktərət/

 

 bằng tiến sĩ, học vị tiến sĩ

9

Emperor 

(n.)

/ˈempərə(r)/

 

 hoàng đế, vua

10

relic 

(n.)

/ˈrelɪk/

 

 di tích, hiện vật

11

recognition 

(n.)

/ˌrekəɡˈnɪʃn/

 

 sự ghi nhận, sự công nhận

12

scholar 

(n.)

/ˈskɒlə(r)/

 

 nhà nghiên cứu, học giả

13

site 

(n.)

/saɪt/

 

 địa điểm

14

statue 

(n.)

/ˈstætʃuː/

 

 tượng

15

symbol 

(n.)

/ˈsɪmbl/

 

 biểu tượng

16

tomb 

(n.)

/tuːm/

 

 lăng, mộ

17

bottled water 

(n. phr.)

/ˈbɒtld ˈwɔːtə(r)/

 

 nước đóng chai

18

compass 

(n.)

/ˈkʌmpəs/

 

 la bàn

19

tent 

(n.)

/tent/

 

 lều

20

warm clothes 

(n. phr.)

/wɔːm kləʊðz/

 

 quần áo ấm

21

cultural 

(adj.)

/ˈkʌltʃərəl/

 

 thuộc về văn hóa

22

historic 

(adj.)

/hɪˈstɒrɪk/

 

 mang tính lịch sử

23

build 

(v.)

/bɪld/

 

 xây dựng

24

consider 

(v.)

/kənˈsɪdə(r)/

 

 xem như

25

consist 

(v.)

/kənˈsɪst/

 

 bao hàm, bao gồm

26

erect 

(v.)

/ɪˈrekt/

 

 dựng lên

27

found 

(v.)

/faʊnd/

 

 thành lập

28

grow 

(v.)

/ɡrəʊ/

 

 trồng, mọc

29

locate 

(v.)

/ləʊˈkeɪt/

 

 đặt tại, nằm ở

30

recognise 

(v.)

/ˈrekəɡnaɪz/

 

 thừa nhận, công nhận

31

regard 

(v.)

/rɪˈɡɑːd/

 

 đánh giá

32

rename 

(v.)

/ˌriːˈneɪm/

 

 đổi tên

33

reconstruct 

(v.)

/ˌriːkənˈstrʌkt/

 

 dựng lại, xây dựng lại

34

surround 

(v.)

/səˈraʊnd/

 

 bao quanh, vây quanh

A CLOSER LOOK 1 (Bài tập)

Task 1. Match the words with the pictures. 

Đáp án

1. d

2. c

3. e

4. b

5. a

Task 2. Read the names in 1 again and listen to the recording. Complete the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. 

Đáp án

The Temple of Literature — The Imperial Academy (Van Mieu — Quoc Tu Giam) includes four main gates and five courtyards. The entrance to the first courtyard is called Van Mieu Gate. The other three gates are Great Middle Gate, Khue Van Pavilion and Gate of Great Success. In the first two courtyards there are old trees, beautiful flowers and lawns. The third courtyard consists of Thien Quang Tinh Well and the Doctors’ stone tablets. The next courtyard is the Temple of Literature. It also contains offices, gift shops and a small museum. The buildings in the last courtyard were newly rebuilt.

1. Van Mieu Gate.

2. Khue Van Pavilion.

3. Thien Quang Tinh Well.

4. Doctor's stone tablets.

5. The Temple of Literature.

Task 3. With a partner, use the prepositions in the box below to describe the layout of the Temple of Literature - the Imperial Academy. Share your descriptions with the class. 

Gợi ý

The Temple of Literature - The Imperial Academy is a very famous and historic place. The entrance is called Van Mieu Gate. Thien Quang Tinh Well is among the Doctor's stone tablets. Khue Van Pavilion is in front of the Thien Quang Tinh Well. Van Mieu is at the back of Thien Quang Tinh Well.

Hướng dẫn dịch

Văn miếu - Quốc Tử Giám là một địa danh lịch sử nổi tiếng. Lối vào được gọi là Cổng Văn Miếu. Giếng Thiên Quang Tinh nằm ở giữa các bia tiến sĩ. Khuê Văn Các nằm ở phía trước Giếng Thiên Quang Tỉnh. Văn Miếu ở phía sau giếng Thiên Quang Tỉnh.

Task 4. Listen and write the words in the correct columns. 

Đáp án

/tʃ/

/dʒ/

children

chair

architectural

question

cultural

watch

teach

job

jeans

engineer

heritage

village

 

Task 5. Listen and repeat the chants. 

Hướng dẫn dịch

ORANGE

Orange juice, orange juice,

Cherry jam, cherry jam,

Which one is cheaper for children?

Orange juice is cheap.

Cherry jam is cheaper.

CHICKEN

Chicken chop, chicken chop,

Chip chop, chip chop,

Who likes chicken chop for lunch?

John likes chicken chop.

Jill likes pork chop.

TRÁI CAM

Nước cam, nước cam,

Mứt anh đào, mứt anh đào,

Món nào rẻ hon dành cho trẻ em?

Nưóc cam rẻ.

Mứt anh đào còn rẻ hơn.

THỊT GÀ

Gà miếng, gà miếng,

Nhanh nhanh, nhanh nhanh,

Ai thích thịt gà cho bữa trưa nào?

John thích thịt gà.

Jill thích thịt lợn.

 

Task 6. Write the words from 5 with the sounds /tʃ/ and /(d3/ in the right columns. 

Đáp án

/tʃ/

/dʒ/

chicken, chip

chop, cheap

cherry, cheaper

children, which

lunch

orange

jam

juice

Jill

John

 

Đánh giá (380)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy