ican
Toán 6
Luyện tập chung (trang 69)

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN, QUY TẮC DẤU NGOẶC

Ican

LUYỆN TẬP CHUNG VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN, QUY TẮC DẤU NGOẶC

Bài 3.24 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận – 1 dioptre.

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão +2 dioptre để đọc sách báo.

Bài 3.25 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

a) Điểm A biểu diễn số 12.

b) Điểm B biểu diễn số - 12.

Bài 3.26 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

a) \(S=\left\{ -2;-1;0;1;2;3 \right\}\)

Tổng các phần tử thuộc S là: \(\left( -2 \right)+\left( -1 \right)+0+1+2+3=3\) .

b) \(T=\left\{ -6;-5;-4;-3;-2 \right\}\)

Tổng các phần tử thuộc T là: \(\left( -6 \right)+\left( -5 \right)+\left( -4 \right)+\left( -3 \right)+\left( -2 \right)=-20\)

Bài 3.27 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

a) \(\left( 27+86 \right)-\left( 29-5+84 \right)=27+86-29+5-84=5\)

b) \(39-\left( 298-89 \right)+299=39-298+89+299=129\)

Bài 3.28 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

a) \(\left( -314 \right)-\left( 75+x \right)=\left( -314 \right)-\left( 75+25 \right)=-314-100=-414\)

b) \(\left( -314 \right)-\left( 75+x \right)=\left( -314 \right)-\left( 75-313 \right)=-314-75+313=-76\)

Bài 3.29 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

a) \(2834+275-2833-265=\left( 2834-2833 \right)+\left( 275-265 \right)=1+10=11\)

b) \(\left( 11+12+13 \right)-\left( 1+2+3 \right)=\left( 11-1 \right)+\left( 12-2 \right)+\left( 13-3 \right)=10+10+10=30\)

Bài 3.30 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

Tổng các chữ số trong cả ba hộp là: \(6+\left( -1 \right)+\left( -3 \right)+5+\left( -4 \right)+3+\left( -5 \right)+9+2=12\)

\(\Rightarrow \) Tổng các số ghi trên miếng bìa trong mỗi hộp bằng nhau và bằng \(12:3=4\) .

Vậy ta cần chuyển miếng bìa hình số 2 từ hộp thứ ba sang hộp thứ nhất.

Bài 3.31 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 69)

Vì các số trong tập hợp \(\left\{ x\in Z|-25\le x\le 25 \right\}\) bao gồm nhiều cặp số đối nhau mà tổng của các cặp số đối nhau đó bằng 0 nên tổng đó bằng 0.

Đánh giá (321)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy