ican
Toán 6
Bài tập cuối chương III

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG SỐ NGUYÊN

Ican

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG SỐ NGUYÊN

I. Bài tập cuối chương II (Sách Cánh diều)

Bài 1. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

a) -150 000 đồng

b) -600 m

c) \(-{{12}^{o}}C\)

Bài 2. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

a) \((-2)-(-3)=1\) m

b) \(0-(-2)=2\) m

c) \(4-0=4\) m

d) \(4-(-3)=7\) m

Bài 3. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

a) Điểm N biểu diễn số - 3

Điểm B biểu diễn số - 5

Điểm C biểu diễn số 3

b) Điểm L biểu diễn số - 7

Bài 4. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

a) Sai. Phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương có thể là số nguyên âm. VD:

\(12-15=-3;8-10=-2;5-6=-1\)

b) Đúng

c) Đúng

Bài 5. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

a) \((-15).4-240:6+36:(-2).3=-60-40+(-18).3=-154\)

b)

\((-{{2}^{5}})+[(-69):3+53].(-2)-8=(-32)+[-23+53].(-2)-8=-32+30.(-2)-8=-32-60-8=-100\)

Bài 6. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

a) \(4.x+15=-5\Leftrightarrow 4.x=-5-45=-20\Leftrightarrow x=(-20):4=-5\)

b) \((-270):x-20=70\Leftrightarrow (-270):x=70+20=90\Leftrightarrow x=(-270):90=-3\)

Bài 7. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

Lợi nhuận 4 tháng đầu năm là: \((-70).4=-280\) (triệu đồng)

Lợi nhuận 8 tháng cuối năm là: \(60.8=480\) (triệu đồng)

Tổng lợi nhuận sau 12 tháng kinh doanh của công ty An Bình là: \((-280)+480=200\) (triệu đồng)

Bài 8. (Sách Toán Cánh diều, tập 1, trang 88)

Ta có: \(T=3;E=84\)

Thay \(T=3;E=84\) vào biểu thức \(T=(I-E):12\) ta được:

\(\begin{array}{l} 3 = (I - 84):12\\ \Leftrightarrow I - 84 = 3.12 = 36\\ \Leftrightarrow I = 36 + 84 = 120 \end{array}\)

Vậy tổng thu nhập cả năm của bác Dũng là 120 triệu đồng.

II. Bài tập cuối chương III (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bài 3.50 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 76)

a) Ở nơi lạnh nhất trên thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến \(-{{60}^{o}}C\) .

b) Do dịch bệnh, một công ty một tháng đã lãi \(-2\) triệu đồng.

Bài 3.51 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 76)

Các số dương là a và c.

Các số âm là b và d.

Bài 3.52 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 76)

a) \(S=\left\{ -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5 \right\}\)

Tổng các phần tử trong S bằng \(\left( -4 \right)+\left( -3 \right)+\left( -2 \right)+\left( -1 \right)+0+1+2+3+4+5=5\) .

b) \(T=\left\{ -7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0 \right\}\)

Tổng các phần tử trong T bằng \(\left( -7 \right)+\left( -6 \right)+\left( -5 \right)+\left( -4 \right)+\left( -3 \right)+\left( -2 \right)+\left( -1 \right)+0=-28\) .

Bài 3.53 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 76)

a) \(15.\left( -236 \right)+15.235=15.\left( -236+235 \right)=15.\left( -1 \right)=-15\)

b) \(237.\left( -28 \right)+28.137=28.\left( -237+137 \right)=28.\left( -100 \right)=-2800\)

c)

\(38.\left( 27-44 \right)-27.\left( 38-44 \right)=38.27-38.44-27.38+27.44=27.44-38.44=44\left( 27-38 \right)=44.\left( -11 \right)=-484\)

Bài 3.54 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 76)

a) \(P=\left( -35 \right).15-\left( -15 \right).37=-35.15+15.37=15.\left( -35+37 \right)=15.2=30\)

b) \(P=\left( -35 \right).\left( -37 \right)-\left( -15 \right).37=35.37+15.37=37.\left( 35+15 \right)=37.50=1850\)

Bài 3.55 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 76)

a) Ví dụ: \(a=1,b=-3\) thì \(a-b=1-\left( -3 \right)=4\) lớn hơn a và b.

b) Ví dụ: \(a=-8,b=-2\) thì \(a-b=-6\) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Bài 3.56 (Sách Toán Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1, trang 76)

Ta có 15 số đã cho chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm có 5 số bất kì.

Tích của 5 số bất kì trong mỗi nhóm đều âm nên ta nhân tích 3 nhóm đó với nhau được tích của 15 số đã cho.

Vì tích 5 số trong mỗi nhóm mang dấu âm nên tích 15 số mang dấu âm.

III. Bài tập cuối chương 2 (Sách Chân trời sáng tạo)

 

I. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau:

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là N.

(B) +2 không phải là một số tự nhiên.

(C) 4 không phải là một số nguyên.

(D) -5 là một số nguyên.

Đáp án D.

2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

\(\begin{array}{l} (A)3 > - 4\\ (B) - 5 > - 9\\ (C) - 1 < 0\\ (D) - 9 > - 8 \end{array}\)

Đáp án D.

3. Kết quả của phép tính: \(25-\left( 9-10 \right)+\left( 28-4 \right)\) là:

\(\begin{array}{l} (A)50\\ (B)2\\ (C) - 2\\ (D)48 \end{array}\)

Đáp án A.

4. Kết quả của phép tính \(\left( -4 \right).\left( +21 \right).\left( -25 \right).\left( -2 \right)\) là:

\(\begin{array}{l} (A)420\\ (B)4200\\ (C) - 4200\\ (D) - 420 \end{array}\)

Đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Bài 1. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 74)

a) \(73-\left( 2-9 \right)=73-2+9=80\)

b) \(\left( -45 \right)-\left( 27-8 \right)=-45-27+8=-64\)

Bài 2. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 74)

a) \({{x}^{2}}=4\Leftrightarrow x=2;x=-2\)

b) \({{x}^{2}}=81\Leftrightarrow x=-9;x=9\)

Bài 3. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 74)

a) \(12:6=2\)

b) \(24:\left( -8 \right)=-3\)

c) \(\left( -36 \right):9=-4\)

d) \(\left( -14 \right):\left( -7 \right)=2\)

Bài 4. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 74)

Ta có: TCN là các năm được biểu diễn bằng số âm.

Ta có: \(1601>1596>1441>-287>-570>-624\)

Chỉ số năm sinh của các nhà toán học được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

\(1601;1596;1441;287TCN;570TCN;624TCN\)

Bài 5. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 75)

Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là: \(5000+1200=6200\left( m \right)\)

Bài 6. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 75)

  

3

 abcd 

-4

 

 

Ta có: \(abc=60;bcd=60\Rightarrow a=d\)

Từ đó ta được dãy số:

-4

x

3

-4

x

3

-4

x

3

-4

x

 

Ta thấy: \(\left( -4 \right).x.3=60\Rightarrow x=-5\)

Ta có dãy số hoàn chỉnh:

-4

-5

3

-4

-5

3

-4

-5

3

-4

-5

 

Bài 7. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 75)

Trên trục số, một người bắt đầu di chuyển từ điểm O (điểm 0) về bên trái (theo chiều âm) 15 bước đến điểm +15 (điểm A). Sau đó, người đó đối hướng di chuyển về bên phải 25 bước và dừng lại tại điểm B. Hãy cho biết điểm B biểu diễn cho điểm nào trên trục số.

Bài 8. (Sách Toán Chân trời sáng tạo, tập 1, trang 75)

Ta có: \(\left( +225 \right)+\left( -280 \right)+\left( +655 \right)=600\) (triệu đồng)

Vậy bình quân mỗi tháng công ty lãi số tiền là: \(600:12=50\) (triệu đồng)

 

Đánh giá (265)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy