ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Communication (trang 43)

Unit 4: My neighbourhood - Communication

Ican

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

Lesson 4: Communication

Everyday English

Asking for and giving directions

(Tiếng Anh mỗi ngày: Hỏi và chỉ đường)

Task 1: Listen and read the conversations.

(Nghe và đọc các bài hội thoại.)

Hướng dẫn dịch:

A: Excuse me. Could you tell me the way to the cinema, please?

(Xin lỗi. Bạn có thể chỉ tôi đường đến rạp chiếu phim được không?)

B: Go along this street. It's on your left.

(Bạn đi dọc con phố này. Nó ở bên trái của bạn.)

A: Excuse me. Where's the nearest post office, please?

(Xin lỗi. Bưu điện gần nhất ở đâu?)

B: Go out of the station. Take the first turning on the right.

(Ra khỏi nhà ga. Rẽ phải thứ nhất.)

Task 2: Work in pairs. Make similar conversations to ask for and give directions to places near your school.

(Làm việc theo cặp. Tạo các đoạn hội thoại tương tự để hỏi và chỉ đường đến các nơi gần trường học của em.)

Đáp án:

A: Excuse me. Could you tell me the way to Royal City, please?

(Xin lỗi. Bạn có thể chỉ tôi đường đến Royal City được không?)

B: Go straight and then take the second turning on the right.

(Đi thằng và sau đó rẽ phải thứ hai.)

An audio guide to a place

(Bài hướng dẫn đến một địa điểm)

Task 3: Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill the blank.

(Nick đang nghe bài hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điền vào chỗ trống.)

Đáp án:

1. straight

2. second

3. right

4. next to

CITY TOURS!

Let's start our tour in Hoi An. We are in Tran Phu Street now. First, go to Ong Pagoda. To get there, go straight along the street for five minutes. It's on your left. Next, go to the Museum of Sa Huynh Culture. Take the second turning on your left. Turn right, and it's on your right. Finally, go to Hoa Nhap Workshop to buy some presents. Turn left and then right. It's next to Tan Ky House.

Hướng dẫn dịch:

CHUYẾN THAM QUAN THÀNH PHỐ!

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng tôi tại Hội An. Hiện giờ chúng tôi đang ở đường Trần Phú. Đầu tiên, bạn hãy đến chùa Ông. Để đến đó, hãy đi thẳng dọc theo con phố trong năm phút. Nó ở bên trái của bạn. Tiếp theo, đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái thứ hai. Rẽ phải và nó ở bên phải của bạn. Cuối cùng, đến Xưởng Hòa Nhập để mua quà. Rẽ trái rồi sang phải. Nó bên cạnh nhà Tân Kỳ.

Task 4: Look at the map below and create an audio guide for District 1 of Ho Chi Minh City.

(Nhìn vào bản đồ bên dưới và tạo một bài hướng dẫn cho quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.)

Hướng dẫn dịch:

Remember to:

(Ghi nhớ)

- Give directions to at least three different places;

(Hướng dẫn đến ít nhất 3 địa điểm khác nhau;)

- Use first, then, after that and finally to link your directions.

(Sử dụng first, then, after và finnally để liên kết các chỉ dẫn.)

Đáp án:

Let's start our tour in Ho Chi Minh City. We are in Hai Ba Trung Street now. First, go to Duc Ba cathedral. To get there, go straight along the street for 2 minutes, then take the first turning on the right, keep going straight, Duc Ba cathedral is in front of your eyes. Next, we go to Thong Nhat palace. Go straight along Nguyen Du street, then take the first turning on the right, go straight, and it's on your right. Finally, go to the Sai Gon opera house. Go straight along Le Duan Street and take the second turning on the right; keep going straight for 10 minutes, the Sai Gon opera house is on your right.

Hướng dẫn dịch:

Hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng ta tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chúng ta đang ở đường Hai Bà Trưng. Đầu tiên, bạn hãy đến nhà thờ Đức Bà. Để đến đó, bạn đi thẳng theo con đường này khoảng 2 phút sau đó rẽ phải thứ nhất, tiếp tục đi thẳng là nhà thờ Đức Bà đã hiện ra trước mắt. Tiếp theo, chúng ta đến Dinh Thống Nhất. Đi thẳng theo đường Nguyễn Du sau đó rẽ phải đầu tiên, đi thẳng và nó ở bên phải của bạn. Cuối cùng là đến nhà hát Sài Gòn. Đi thẳng theo đường Lê Duẩn và rẽ phải ở ngã rẽ thứ 2, đi thẳng khoảng 10 phút là đến nhà hát Sài Gòn bên phải của bạn.

Task 5: Now present your audio guide to your class.

(Bây giờ trình bày bài hướng dẫn của em trước lớp.)

 

 

Đánh giá (314)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy