ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Skills 2 (trang 33)

Unit 3: My friends - Skills 2

Ican

UNIT 3: MY FRIENDS

Lesson 6: Skills 2

Listening

Task 1: What are the students doing in this picture?

(Những học sinh đang làm gì trong bức tranh này?)

Đáp án:

1. They are talking.

(Họ đang trò chuyện.)

2. They are playing football.

(Họ đang chơi đá bóng.)

3. They are walking.

(Họ đang đi bộ.)

Task 2: Listen to Mi and Minh talking about their best friends. Look at the picture below and say which one is Lan and which one is Chi.

(Nghe Mi và Minh đang nói về bạn thân nhất của họ. Nhìn các bức tranh bên dưới và nói xem ai là Lan và ai là Chi.)

Nội dung bài nghe:

Mi: My best friend is Lan. She studies with me in class 6A. She's tall and slim. She has short black hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there!

Minh: Chi is my best friend. We're in class 6B. She's short with long black hair and a big nose. I like her because she's kind to me. She helps me with my English. She's also hard-working. She always does her homework before class. Look, she's going to the library.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Bạn thân nhất của tôi là Lan. Bạn ấy học cùng lớp 6A với tôi. Bạn ấy cao và mảnh khảnh. Bạn ấy có mái tóc đen ngắn và cái miệng nhỏ. Bạn ấy rất năng động và thân thiện. Bạn ấy thích chơi thể thao và có nhiều bạn bè. Nhìn kìa, bạn ấy đang chơi bóng đá đằng kia!

Minh: Chi là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đang học lớp 6B. Bạn ấy thấp bé với mái tóc đen dài và chiếc mũi to. Tôi thích bạn ấy vì bạn ấy tốt với tôi. Bạn ấy giúp tôi học tiếng Anh. Bạn ấy cũng rất chăm chỉ. Bạn ấy luôn làm bài tập trước khi đến lớp. Nhìn kìa, bạn ấy đang đi đến thư viện.

Đáp án:

Lan is the girl wearing a red and white jacket and a red cap. Chi is the girl wearing a white T-shirt and a blue skirt.

(Lan là cô gái mặc áo khoác đỏ trắng và đội mũ lưỡi trai màu đỏ. Chi là cô gái mặc áo phông trắng và một chiếc váy xanh.)

Task 3: Listen to the talk again. Fill each blank with a word/number you hear.

(Nghe lại bài trò chuyện. Điền vào mỗi chỗ trống với 1 từ / con số mà em nghe được.)

Đáp án:

1. 6A2. black; mouth3. friendly4. big5. kind

 

Hướng dẫn dịch:

1. Mi and Lan are studying in class 6A.

(Mi và Lan đang học lớp 6A.)

2. Lan has short black hair and a small mouth.

(Lan có mái tóc đen ngắn và cái miệng nhỏ.)

3. Lan is active and friendly.

(Lan năng động và thân thiện.)

4. Chi's hair is long and black, and her nose is big.

(Tóc của Chi dài và đen, mũi to.)

5. Chi is kind to Minh.

(Chi tốt với Minh.)

Writing

Task 4:Work in pairs. Ask and answer about your best friend. Use these notes to help you.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về bạn thân nhất của em. Sử dụng những ghi chú này để giúp em.)

Đáp án:

1. His name is Minh.

(Bạn ấy tên gì? – Bạn ấy tên Minh.)

2. He is tall and sporty.

(Bạn ấy trông như thế nào? – Bạn ấy cao và có dáng vẻ thể thao.)

3. He likes playing soccer and drawing.

(Bạn ấy thích cái gì? – Bạn ấy thích chơi bóng đá và vẽ.)

4. I like him because he is kind, he always helps friends. Besides, he is caring; when I am sick, he gets medicine for me.

(Tôi thích bạn ấy bởi vì bạn ấy tử tế, luôn giúp đỡ bạn bè. Hơn nữa, bạn ấy biết quan tâm người khác, khi tôi ốm bạn ấy mua thuốc giúp tôi.)

Task 5: Write a diary entry of about 50 words about your best friend. Use the answers to the questions in 4.

(Viết bài nhật ký khoảng 50 từ về bạn thân nhất của em. Sử dụng câu trả lời cho các câu hỏi ở bài 4.)

Đáp án:

Dear Mai,

My best friend is Trang. We are both in-class 6H. She is quite short and chubby. She likes playing the piano. I like her because she is clever, kind and gentle. She can answer all difficult Math exercises. She always helps friends with their homework.

Hướng dẫn dịch:

Mai thân mến,

Bạn thân nhất của mình là Trang. Cả hai chúng mình đều học lớp 6H. Bạn ấy thấp và mũm mĩm. Bạn ấy thích chơi đàn piano. Mình yêu quý bạn ấy vì bạn ấy thông minhg, tốt bụng và hiền. Bạn ấy có thể trả lời được tất cả ccas bài toán khó. Bạn ấy luôn luôn giúp đỡ các bạn khác làm bài tập về nhà.

 

Đánh giá (470)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy