ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
Skills 2 (trang 13)

Unit 1: My new school - Skills 2

Ican

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Lesson 6: Skills 2

Listening

Task 1: Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions.

(Junet, một học sinh của trường Palmer ở Mỹ, đang nói về trường học của bạn ấy. Đoán câu trả lời cho những câu hỏi này.)

Listen to the talk and check your guesses.

(Nghe bài nói và kiểm tra suy đoán của em.)

Đáp án:

1. Yes, I do.

(Em có nghĩ những học sinh ở đây mặc đồng phục không? – Em nghĩ là có.)

2. No, they don’t. Vietnamese is not popular enough to learn.

(Các bạn ấy có học tiếng Việt như một ngoại ngữ không? – Không. Tiếng Việt chưa đủ phổ biến để học sinh ở đây học.)

Nội dung bài nghe:

Hi. My name's Janet. I'm eleven years old. I'm now in year six at Palmer School. I like it here.

My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs Smith. She teaches us maths. I have two hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going to have a biology lesson on a farm.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào. Mình là Janet. Mình mười một tuổi. Bây giờ mình đang học năm 6 tại trường Palmer. Mình thích ngôi trường này. Bạn học của mình rất thân thiện. Các giáo viên ở trường rất tốt và tử tế, và giáo viên yêu thích của mình là cô Smith. Cô ấy dạy chúng mình toán học. Mình có hai giờ để học tiếng Việt mỗi tuần. Mình thường làm bài tập về nhà trong thư viện. Chúng mình mặc đồng phục hàng ngày, nhưng hôm nay thì không. Chúng mình sẽ có một tiết học sinh học ở trang trại.

Task 2: Listen again and choose the correct answer A or B.

(Nghe lại và chọn đáp án đúng A hoặc B.)

Đáp án:

1. A2. B3. B4. A5. A

 

Hướng dẫn dịch:

1. Janet's favourite teacher is her maths teacher.

(Giáo viên yêu thích của Janet là giáo viên dạy toán.)

2. Today, Janet isn’t wearing her uniform.

(Hôm nay Janet không mặc đồng phục.)

3. Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tiếng Việt hai giờ một tuần.)

4. Janet usually does her homework in the library.

(Janet thường làm bài tập về nhà trong thư viện.)

5. Her class is going to have a biology lesson on a farm.

(Lớp học của bạn ấy sẽ có một tiết học sinh học ở một trang trại.)

Writing

Task 3: Write the answers to the following questions about your school.

(Viết câu trả lời của em cho những câu hỏi sau về trường học của em.)

Đáp án:

1. My school’s name is Cau Giay secondary school.

(Tên của trường học là gì? – Tên của trường là trường trung học cơ sở Cầu Giấy.)

2. It's in Ha Noi.

(Trường của em ở đâu? - Ở Hà Nội.)

3. There are 44 classes in my school/ My school has 44 classes.

(Trường em có 44 lớp học.)

4. At school, students have lessons, play at break time and have meals at the canteen.

(Ở trường, học sinh làm gì? – Học sinh có tiết học, chơi vào giờ nghỉ và ăn uống ở căng-tin.)

5. My school is large and modern. There are a lot of extracurricular activities for students to take part in.

(Em thích gì về trường học? – Trường rộng rãi và hiện đại. Hơn nữa, còn có rất nhiều hoạt động ngoại khoá cho học sinh tham gia)

Task 4: Use the answers in 3 to write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you.

(Sử dụng các câu trả lời ở bài tập 3 để viết một đoạn văn 40 – 50 từ về trường em. Em có thể tham khảo các bài đọc để giúp em.)

Đáp án:

My school’s name is Cau Giay secondary school. It's in Ha Noi. My school has 44 classes. At school, students have lessons, play at break time and have meals at the canteen. My school is large and modern. There are a lot of extracurricular activities for students to take part in.

(Tên của trường là trường trung học cơ sở Cầu Giấy. Trường em ở Hà Nội. Trường em có 44 lớp học. Ở trường, học sinh có tiết học, chơi vào giờ nghỉ và ăn uống ở căng-tin. Trường rộng rãi và hiện đại. Hơn nữa, còn có rất nhiều hoạt động ngoại khoá cho học sinh tham gia.)

Đánh giá (464)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy