ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo
CLIL: Natural science: Animals (trang 46)

Unit 3: Wild life - CLIL

Ican

UNIT 3: WILD LIFE

Lesson 8: CLIL

Natural science (Animals)

Task 1: Check the meanings of the words in the box and match them with pictures 1-9. Then complete the text with the correct words.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung và nối chúng với bức tranh 1-9. Sau đó hoàn thành văn bản với các từ đúng.)

Hướng dẫn dịch:

- feathers: lông vũ

- scales: vảy

- legs: chân

- hair: lông mao

- wings: cánh

- lungs: phổi

- fins: vây

- backbones: xương sống

- gills: mang

Đáp án:

1. legs

2. hair

3. wings

4. lungs

5. fins

6. backbones

7. gills

8. scales

9. feathers

 

 

Task 2: Read and listen to the text. Check your answers in exercise 1.

(Đọc và nghe văn bản. Kiểm tra câu trả lời của em ở bài tập 1.)

Đáp án:

1. fins

2. gills

3. lungs

4. feathers

5. wings

6. legs

7. scales

8. hair

 

Hướng dẫn dịch:

Động vật có xương sống

Động vật có xương sống là động vật có xương sống. Sau đây là các lòai động vật có xương sống khác nhau.

Cá là loài động vật máu lạnh và chúng sống dưới nước. Chúng có vảy và vây. Chúng không có phổi. Thay vào đó, chúng có mang.

Động vật có vú

Tất cả các loài động vật có vú đều là loài máu nóng và chúng cho con bú sữa. Hầu hết các loài động vật có vú sống trên cạn, ví dụ như con người và chó. Tuy nhiên, một số loài động vật có vú, như cá voi, sống dưới nước, nhưng chúng không có mang. Các loài động vật có vú đều có phổi.

Chim

Các loài chim sống trên cạn, nhưng một số chúng tìm kiếm thức ăn dưới nước. Chúng có lông, hai chân và hai cánh. Một số loài chim, như đà điểu và kiwi, không thể bay. Tất cả các loài chim đều đẻ trứng.

Động vật lưỡng cư

Khi động vật lưỡng cư còn nhỏ, chúng sống dưới nước và chúng không có phổi. Khi trưởng thành, chúng có phổi và bốn chân - ví dụ như ếch và cóc.

Bò sát

Hầu hết các loài bò sát sống trên cạn. Chúng có phổi và vảy nhưng không có mang. Chúng không có cánh hay lông và chúng cũng không có lông mao. Chúng là loài động vật máu lạnh và nhiều con sống ở những nơi ấm áp.

Task 3: Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Đáp án:

1. Fish.

(Động vật nào không sống trên cạn? – Cá.)

2. Fish and reptiles.

(Động vật nào có vảy? – Cá và bò sát.)

3. Amphibians.

(Động vật nào không có phổi khi còn nhỏ? – Động vật lưỡng cư.)

4. Mammals.

(Động vật nào cho con bú sữa? – Động vật có vú.)

5. Amphibians.

(Động vật nào khác hẳn khi chúng lớn lên? – Động vật lưỡng cư.)

Task 4: Which group are these animals from? Use the information to classify them.

(Những động vật này thuộc nhóm nào? Sử dụng thông tin sau để phân loại chúng.)

Hướng dẫn dịch:

1. Nó có cho con ăn sữa không?

Có. Nó là động vật có vú.

Không. Đến câu số 2.

2. Nó có lông vũ hay cánh không?

Có. Nó là một loại chim.

Không. Đến câu số 3.

3. Nó có vây không

Có. Nó là một loại cá.

Không. Đến câu số 4.

4. Nó có vảy không?

Có. Nó là một loại bò sát.

Không. Nó là động vật lưỡng cư.

Đáp án:

- A crocodile is a reptile. (Cá sấu là bò sát.)

- A shark is a fish. (Cá mập thuộc loài cá.)

- A camel is a mammal. (Lạc đà là động vật có vú.)

- An eagle is a bird. (Đại bàng thuộc loài chim.)

Task 5: USE IT! Work in groups. Think of an animal. Ask and answer the questions in exercise 4 and your own questions. Guess the animals.

(Thực hành! Làm việc theo nhóm. Nghĩ về một con vật. Hỏi và trả lời các câu hỏi ở bài tập 4 và các câu hỏi của riêng em. Đoán các con vật đó.)

Đáp án:

A: Does it feed its babies milk? (Nó có cho con ăn sữa không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got feathers and wings? (Nó có lông vũ hay cánh không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got fins? (Nó có vây không?)

B: No. (Không.)

A: Has it got scales? (Nó có vảy không.)

B: Yes, it’s reptile. (Ừ. Nó là bò sát.)

A: Is is a snake? (Nó là con rắn à?)

B: Yes, it is. (Đúng rồi.)

Đánh giá (307)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy