ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo
Language Focus 3: this-that-these-those / have got (trang 11)

Starter Unit - Language Focus (3)

Ican

STARTER UNIT

Lesson 5: Language Focus (3)

This, that, these, those

(cái này, cái kia, những cái này, những cái kia)

Task 1: Study the pictures. What is the difference between this/that and these/ those?

(Nghiên cứu các bức tranh. Sự khác nhau giữa this/that và these/those?)

Đáp án:

- This/That is used for singular nouns.

(This/That được dùng với danh từ số ít.)

- These/Those is used for plural nouns.

(These/Those được dùng với danh từ số nhiều.)

Task 2: Choose the correct words.

(Hãy chọn từ đúng.)

Đáp án:

1. These2. this3. This4. That5. Are those

 

Hướng dẫn dịch:

1. These cousins are in Australia now.

(Hiện tại những người anh em họ này đang ở Úc.)

2. Is this your pen under the teacher's chair?

(Bút mực của bạn ở dưới ghế của giáo viên à?)

3. This present is nice.

(Món quà này thật đẹp.)

4. That is Maria's dad, Bill.

(Kia là bố của Maria, Bill.)

5. Are those books on my desk yours?

(Những quyển sách kia trên bàn mình là sách của bạn à?)

have got (có)

Task 3: Look at the text and exercise 2 on page 10 again. Complete the table.

(Nhìn lại văn bản và bài tập 2 ở trang 10. Hoàn thành bảng.)

Đáp án:

1. have2. haven’t3. hasn’t4. Has5. haven’t

 

Affirmative (Khẳng định)

I/ You/ We/ They

He/ She/ It

‘ve

‘s

got

 

a mobile.

a pet.

Negative (Phủ định)

I/ You/ We/ They

He/ She/ It

haven’t

hasn’t

got

a mobile.

a pet.

Questions (Câu hỏi)

Have

Has

I/ we/ you/ they

he/ she/ it

got

 

a mobile?

a pet?

Short answers (Câu trả lời ngắn)

Yes, I/ we/ you/ they have.

Yes, he/ she/ it has.

No, I/ we/ you/ they haven’t.

No, he/ she/ it hasn’t.

 

Task 4: Complete the dialogue with the correct forms of have got. Then listen and check.

(Hoàn thành bài hội thoại với dạng đúng của have got. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Đáp án:

1. Have2. have3. haven’t4. have5. Has6. has7. have8. have

 

Ben: It's Father's Day tomorrow. Have you got a present for Dad?

Maria: Yes, I have. I've got this book about cooking.

Ben: Oh, that's nice. I haven’t got a present.

Maria: No? That's OK - we have got an hour in town. Has Dad got a good pen?

Ben: Yes, he has.

Maria: OK, I have got an idea. Look – these mobile phone covers aren't very expensive.

Ben: Mmm. Dad hasn't got a mobile cover.

Maria: They have got really nice ones in this shop.

Ben: Thanks, Maria. That's a really good idea.

Hướng dẫn dịch:

Ben: Ngày mai là Ngày của Cha. Bạn đã có quà cho bố chưa?

Maria: Vâng, mình có. Mình có quyển sách này về nấu ăn.

Ben: Ồ, thật tuyệt. Mình không có món quà nào cả.

Maria: Không? Không sao đâu - chúng ta có một giờ trong thị trấn. Bố đã có một cây bút tốt chưa?

Ben: Có, bố có rồi.

Maria: Ừm ... được, mình có một ý tưởng. Nhìn kìa - những chiếc vỏ điện thoại di động này không đắt lắm.

Ben: Ừm. Bố chưa có ốp điện thoại di động.

Maria: Họ có những cái rất đẹp trong cửa hàng này.

Ben: Cảm ơn, Maria. Đó là một ý tưởng thực sự hay.

Task 5: USE IT! Work in pairs. Look at the mini-dialogue. Prepare and practice new dialogues. Use your friends' names and the ideas in the pictures.

(Thực hành. Làm việc đoạn hội thoại ngắn. Chuẩn bị và thực hành các đoạn hội thoại mới. Sử dụng tên của bạn em và những ý tưởng trong các bức tranh.)

Đáp án:

Lan: Have you got a present for your younger brother’s birthday?

Trang: No, I haven't.

Lan: Has he got a toy car?

Trang: Yes, he has. He has got many toy cars.

Lan: Has he got a pet?

Trang: Yes, he has. He has got a dog.

Lan: Has he got a skateboard?

Trang: No, he hasn’t.

Lan: Look, they've got a really nice one in this shop.

Trang: Thanks! That's a really good idea.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Bạn đã có món quà sinh nhật nào cho em trai bạn chưa?

Trang: Mình chưa có

Lan: Em ấy có xe ô tô đồ chơi chưa?

Trang: Có. Em ấy có rất nhiều ô tô đồ chơi.

Lan: Em ấy đã có con thú cưng nào chưa?

Trang: Có. Em ấy có một con chó.

Lan: Em ấy có chiếc ván trượt nào chưa?

Trang: Chưa có.

Lan: Nhìn kìa, họ đã có một chiếc ván trượt rất đẹp ở cửa hàng rồi.

Trang: Cảm ơn. Ý tưởng hay đó.

 

Đánh giá (275)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy