ican
Giải SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo
Language Focus 2: Be (questions) / Possessive's / Possessive pronouns (trang 9)

Starter Unit - Language Focus (2)

Ican

STARTER UNIT

Lesson 3: Language Focus (2)

Possessive

Possessive ‘s

(Sở hữu cách ‘s)

Task 1: Look at the examples and complete the Rules with singular and plural.

(Nhìn vào các ví dụ và hoàn thành các quy tắc với từ “singular” và “plural”.)

Hướng dẫn dịch:

- singular (a): số ít

- plural (a): số nhiều

Đáp án:

1. singular

2. plural

RULES (Quy tắc)

1. We use ‘s for possessive with singular words.

(Chúng ta sử dụng hình thức sở hữu ‘s với các từ số ít.)

2. We use s’ for possessive with plural words.

(Chúng ta sử dụng hình thức sở hữu s’ với các từ số nhiều.)

be: questions

(Động từ “be”: dạng nghi vấn)

Task 2: Read and listen to the text. Choose the correct answers.

Hướng dẫn dịch:

Mẹ: Chào Charlie.

Charlie: Ồ, chào mẹ. Mẹ đang làm việc ạ?

Mẹ: Không. Mẹ đang ở nhà. Con đang ở đâu?

Charlie: Con đang ở trường, Mẹ à! Bây giờ là 12 giờ trưa ạ.

Mẹ: Ồ. Được rồi. Con có ở trong lớp không?

Charlie: Không ạ, sao thế mẹ? Mẹ ổn chứ?

Mẹ: Ừm, mẹ không sao cả. Nhưng Charlie - máy tính xách tay của mẹ đâu?

Charlie: À ... vâng. Mẹ thử tìm trong ngăn kéo dưới TV. Nó có ở đó không ạ?

Mẹ: Có. Và những cái loa đâu? Những cái loa đâu hả Charlie?

Charlie: Dạ. Mẹ hỏi thật hay. Ờm .... chúng có trong ngăn kéo không ạ?

Mẹ: Không có.

Charlie: Ờm ... Được rồi. Chúng có ở trong phòng của con không ạ?

Mẹ: Loa của MẸ trong phòng của CON ...? Có đấy. Charlie ...!

Charlie: Vâng, mẹ. Tạm biệt mẹ!

Đáp án:

1. at home

2. in the drawer

3. Charlie's room

1. Charlie's mum is at home.

(Mẹ của Charlie đang ở nhà.)

2. Her laptop is in the drawer.

(Máy tính cá nhân của bà ở trong ngăn kéo.)

3. Her speakers are in Charlie's room.

(Loa của bà ở trong phòng của Charlie.)

Task 3: Read the dialogue again and complete the table.

(Đọc lại bài hội thoại và hoàn thành bảng.)

Đáp án:

1. Is2. Are3. I’m not.4. is5. aren’t

 

Questions (câu hỏi)

Short answers (câu trả lời ngắn)

Am I

in class?

(ở lớp?)

at home?

(ở nhà?)

Yes, I am. / No, I’m not.

 

Is he/ she/ it Yes, itYes, it is. / No, it isn’t.
Are you/ we/ they

Yes, they are. / No, they aren’t.

 

 

Possessive pronouns

(Đại từ sở hữu)

Task 4: Match the possessive pronouns in the box with the possessive adjectives.

(Nối các đại từ sở hữu trong khung với các tính từ sở hữu.)

Đáp án:

1. his2. her3. ours4. yours5. theirs

 

Posessive adjective

(Tính từ sở hữu)

Posessive pronoun

(Đại từ sở hữu)

my (của tôi)mine
his (của anh ấy)his
her (của cô ấy)her
our (của chúng tôi)ours
your (của bạn)yours
their (của họ)theirs

 

Task 5: Write phrases with possessive pronouns.

(Viết câu với các đại từ sở hữu.)

Đáp án:

1. This is mine. (Đây là bút của tôi.)

2. This is his. (Đây là sách của anh ấy.)

3. This is hers. (Đây là bạn học của cô ấy.)

4. This is ours. (Đây là cái bàn của chúng tôi.)

5. This is yours. (Đây là cặp sách của bạn.)

6. This is theirs. (Đây là từ điển của họ.)

Task 6: USE IT! Work in pairs. Look at the table below. Choose a person, a city and a place. Then ask questions to find out your partner's information.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Nhìn vào bảng bên dưới. Chọn một người, một thành phố và một nơi. Sau đó hỏi các câu hỏi để tìm ra thông tin của bạn em.)

Hướng dẫn dịch:

- Are you with Lionel Messi? (Bạn có ở cùng nơi với Lionel Messi không?)

- No, I’m not. (Mình không.)

Người

Thành phố

Địa điểm

Lionel Messi

Taylor Swift

Kristen Stewwart

Robert Downey Jr.

Rio

New York

London

Cairo

ở trường

ở thị trấn

ở nhà

ở cửa hàng

 

Đáp án:

1. A: Are you with Taylor Swift? (Bạn có ở cùng nơi với Taylor Swift không?)

B: Yes, I am. (Có.)

A: Oh, you are in town in New York. (Ồ, bạn ở một thị trấn ở New York.)

2. A: Are you at school? (Bạn có ở trường không?)

B: No, I’m not. (Không.)

A: Are you at home? (Bạn có ở nhà không?)

B: Yes, I am. (Có.)

A: OK, you are with Kristen Stewart in London. (Được rồi, bạn ở cùng nơi với Kristen Stewart ở London.)

3. A: Are you with Robert Downey Jr.? (Bạn có ở cùng nơi với Robert Downey Jr. không?)

B: Yes, I am (Có.)

A: You are at the shops in Cairo (Bạn ở cửa hàng ở Cairo)

 

Đánh giá (474)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy