ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Looking back and Project (trang 68-69)

Unit 5: Cultural Identity - Looking back and project

Ican

Lesson 5: LOOKING BACK AND PROJECT

Pronunciation

Task 1: Underline the sounds that can be affected by assimilation. (Gạch dưới những âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.)

1. Grand Canyon, Golden Gate                      2. dress shop, Alice showed, nice shoe

3. Where's your, creditcard                             4. Indian cuisine, had gained, in Canada       

5. foreign country, second-class        

Task 2: Listen and repeat the sentences in 1. (Nghe và nhắc lại các câu trong phần 1.)

Bài nghe:

1. We took a lot of pictures of the Grand Canyon and the Golden Gate Bridge during our trip to the US.

(Chúng tôi đã chụp nhiều bức ảnh của Grand Canyon và Cầu Cổng Vàng trong chuyến đi Mỹ của chúng tôi.)

2. In her dress shop, Alice showed us traditional dresses and some nice shoes.

(Trong cửa hàng trang phục của mình, Alice cho chúng tôi xem các trang phục truyền thống và một số đôi giày đẹp.)

3. Where's your credit card, Tom?

(Thẻ tín dụng của bạn ở đâu, Tom?)

4. Indian cuisine had gained popularity in Canada before Indian immigrants settled there.

(Ẩm thực Ấn Độ đã trở nên phổ biến ở Canada trước khi người nhập cư Ấn Độ định cư ở đó.)

5. People living in a foreign country don't want to be treated as second-class citizens.

(Người sống ở nước ngoài không muốn bị coi là công dân hạng nhì.)

Vocabulary

Task 1: Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp.)

1 preserve                                2. cultural identity                   3. cultural practices

4. national pride                      5. solidarity                             6. national costume

Grammar

Task 1: Read the exchanges. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. Use the passive voice if necessary. (Đọc trao đổi. Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn hoặc hiện tại hoàn thiện tiếp diễn. Sử dụng thể bị động nếu cần thiết.)

1. has become, have continued, has been working.

2. have never seen, have worn, has even become.

Task 2: Read the situation and complete Andy's statements about himself, using repeated comparatives. (Đọc tình huống và hoàn thành các báo cáo của Andy về bản thân mình, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

2.lower and lower                   3. more and more difficult      4. more and more complicated

5. more and more                    6. less and less

PROJECT

Task 1: Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group's cultural identity. (Làm việc trong nhóm bốn người hoặc năm người. Chọn một nhóm dân tộc ở Việt Nam. Tìm thông tin về các đặc điểm xác định bản sắc văn hóa của nhóm.)

Suggested ethnic groups:

the Rhade (or Ede) in Central Highlands.

the Cham in central Viet Nam and An Giang Province.

the Tay in northern Viet Nam.

Task 2: Design a poster to introduce the ethnic group. Add pictures to make it more attractive. Include the information about: (Thiết kế một poster giới thiệu nhóm dân tộc. Thêm hình ảnh để làm cho nó hấp dẫn hơn. Bao gồm thông tin về:)

Population:

Region(s) with significant population

Language.

Religion and beliefs.

Clothing.

Traditional food and drink.

Festivals and music.

Task 3: Introduce your poster to the class and give a presentation on the cultural features of the ethnic group. (Giới thiệu poster của bạn đến lớp và đưa ra một bài thuyết trình về những nét văn hóa của dân tộc.)

Đánh giá (276)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy