ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Looking back and Project (trang 55-57)

Unit 4: The Mass Media - Looking back and project

Ican

Lesson 5: LOOKING BACK AND PROJECT

Pronunciation

Task 1: Put the verbs from the box in the appropriate columns. (Đặt động từ trong hộp vào các cột thích hợp.)

/t/                                                              /d/                                                   /id/

watched, surfed, checked       installed, shared, offered        updated, provided, downloaded

Task 2: Listen to the sentences and pay attention to each verb. Write 1 or 2 or 3 in the column, corresponding to the pronunciation of the ending ed’ of each verb. (Nghe câu và chú ý đến từng động từ. Viết 1 hoặc 2 hoặc 3 trong cột, tương ứng với cách phát âm của ed trong kết thúc của mỗi từ.)

Bài nghe:

1. The number of website users declined during the first quarter of the year.

(Số người sử dụng trang web đã sụt giảm trong quý I năm nay.)

2. A group of students developed our school website two years ago.

(Một nhóm học sinh đã phát triển trang web trường học của chúng ta cách đây hai năm.)

3. Have you downloaded the information about our school project?

(Bạn đã tải xuống thông tin về dự án của trường chúng ta chưa?)

4. Social networking has influenced young people's lives.

(Mạng xã hội đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trẻ.)

5. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876.

(Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại vào năm 1876.)

6. Radio emerged as a mass medium in 1920s.

(Đài phát thanh nổi lên như một phương tiện truyền thông đại chúng trong những năm 1920.)

7. Walt Disney produced the world's first full-colour film Flowers and Trees in 1932.

(Walt Disney đã sản xuất bộ phim màu đầu tiên trên thế giới có tên Hoa và Cây vào năm 1932.)

8. New technologies have provided powerful forms of mass media.

(Các công nghệ mới đã cung cấp các hình thức truyền thông đại chúng hùng hậu.)

9. We compared the number of Internet users in several developing countries.

(Chúng tôi so sánh số người sử dụng Internet ở một số nước đang phát triển.)

/t/:    developed, influenced, produced          

/d/:   declined, emerged, compared    

/id/:  downloaded, invented, provided

Vocabulary

Task 1: Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành câu với các từ trong hộp.)

1. social media            2. social networking                      3. mass media

4. app  5. advent         6. Microblogging

Grammar

Task 1: Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi khoảng cách với một giới từ thích hợp.)

1. on                2. out               3. to                 4. for               5. of/about            6. with

Task 2: Match the two halves of the sentences. (Khớp hai nửa của câu.)

1. b                  2. d                  3. a                  4. e                  5. f                               6. c

Task 3: Put the words in brackets in the past simple or past perfect tense. (Đặt các từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1. had had                  2. attended                            3. deleted, had received

4. got, stopped                        5. had wasted, started             6. had edited, uploaded

PROJECT

Task 1: Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class. (Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Câu hỏi gợi ý:

1. What social networking sites do you use?

2. What information do you have on your webpage?

3. Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net?

4. Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people's blogs? What do you think of blogging?

5. Have you used any online gambling sites? How do they work?

Đánh giá (477)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy