ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Communication and Culture (trang 54-55)

Unit 4: The Mass Media - Communication and culture

Ican

Lesson 4: COMMUNICATION AND CULTURE

Communication

Task 1: Listen to a conversation between Nam and Mai about learning English with video. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe một cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai về việc học tiếng Anh với video. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

1. F                              2. T                  3. T                  4. F                  5. F

Bài nghe:

Mai: What do you think of the video clips we watched in our English classes?

Nam: I like them because they are interesting. The language is authentic and they helped me to improve my English... How about you?

Mai: Well, I think some videos were interesting and helped me to learn things like new expressions, but most of them were just entertaining and time-consuming.

Nam: Which ones?

Mai: You know, many of us had already watched the series about Mr Bean and The IT Crowd before we saw them in class. I think it was a waste of time to watch them again.

Nam: I had also seen most of the episodes, but I still liked watching them in class with no subtitles. And I enjoyed discussing the ideas with my classmates.

Mai: Well, I didn't have much to say... These series are very popular and repeated frequently on many domestic TV channels. You can also see them on many social media websites for free. I think our English teacher should choose less familiar films or TV series.

Nam: You might be right. My brother's teacher asks her students to ‘vote’ for the videos they want to watch, and sometimes even lets them bring in DVDs related to the themes of the lessons.

Mai: Sounds like a great idea!

Nam: Yes, but I still think that our teacher should choose the content. Not all videos are suitable to watch in class.

Tạm dịch:

Mai: Bạn nghĩ gì về các clip chúng ta xem trong các lớp học tiếng Anh của chúng ta?

Nam: Tôi thích chúng bởi vì chúng rất thú vị. Ngôn ngữ xác thực và chúng đã giúp tôi cải thiện tiếng Anh của tôi ... Bạn thế nào?

Mai: Vâng, tôi nghĩ một số video thú vị và giúp tôi học những thứ như những cách diễn đạt mới, nhưng phần lớn chỉ là giải trí và tốn thời gian.

Nam: Những cái nào?

Mai: Bạn biết đấy, nhiều người trong chúng ta đã xem bộ phim về Mr Bean và The IT Crowd trước khi chúng ta nhìn thấy họ trong lớp. Tôi nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian để xem chúng một lần nữa.

Nam: Tôi cũng đã xem hầu hết các tập, nhưng tôi vẫn thích xem chúng trong lớp mà không có phụ đề. Và tôi rất thích thảo luận những ý tưởng với bạn cùng lớp của tôi.

Mai: À, tôi không có nhiều điều để nói ... Những bộ truyện này rất phổ biến và thường xuyên được lặp lại trên nhiều kênh truyền hình trong nước. Bạn cũng có thể xem chúng trên nhiều trang web truyền thông xã hội miễn phí. Tôi nghĩ rằng giáo viên tiếng Anh của chúng ta nên chọn phim hoặc bộ phim truyền hình ít quen thuộc.

Nam: Bạn có thể nói đúng. Giáo viên của anh trai tôi yêu cầu học sinh "bỏ phiếu" cho video mà họ muốn xem, và thậm chí đôi khi còn cho phép họ đưa đĩa DVD liên quan đến chủ đề của bài học.

Mai: Nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời!

Nam: Vâng, nhưng tôi vẫn nghĩ giáo viên của chúng ta nên chọn nội dung. Không phải tất cả các video đều phù hợp để xem trong lớp.

Task 2: Work in groups. Discuss what videos you would like to watch in your English lessons classes. Give reasons. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về các video mà bạn muốn xem ở lớp học tiếng Anh của bạn. Đưa ra lý do.)

The video clips are powerful audio-visual resources for learning a language.

They can:

- provide authentic language use.

- capture learners'attention.

- increase their motivation.

- enhance their learning experience.

Culture

Task 1: Read the following text and give short answers to the questions. (Đọc văn bản sau đây và đưa ra câu trả lời ngắn cho các câu hỏi.)

1. They are for communication, entertainment and security on the Internet.

2. Because they want to have more advanced options than basic services.

3. A video-sharing app is an application for creating videos and sharing them with family and friends.

4. They are action and adventure games followed by puzzles and board games.

5. Besides protecting smartphones and tablet devices from theft and loss of data, these security apps detect and remove viruses as well as phishing scams.

6. We should go through its functions very carefully and read the user reviews.

Đánh giá (478)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy