ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Skills (trang 11-14)

Unit 1: Life Stories - Skills

Ican

Lesson 3: SKILLS

READING

Task 1: Discuss the partner (Thảo luận với bạn)

Task 1: Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

What people needWhat to do
a. These food victims need food and shelledWe can donate money, rice and old clothes
b. These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to studyWe can donate books and money
c. These young cancer patients need care and comfontWe can visit them, give them gifts and organise different fun activities.

Task 2: Read two people's life stories and complete the table (Đọc 2 câu chuyện về cuộc sống của con người và hoàn thành bảng)

NameLarry StewartLe Thanh Thuy

Born

Died

Nationality

Health problem

Dedicated life to

1948

2007

American

Cancer

the needy

1988

2007

Vietnamese

bone cancer

young cancer patients

 

Task 3: Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces (Tìm các từ hoặc các biểu thức trong văn bản có các ý nghĩa sau. Viết chúng vào đúng khoảng trống)

1. the needy                            2. reveal                                   3. anonymous

4. amputate                             5. initiate                                 6. memory

Task 4: Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

2. Because he gave money to people during the festival season of December while his identify was hidden.

3. People have been insired to continue his mission of kindness and charitable work.

4. Thuy organised charitable activities to relieve young cancer patient's pain

5. She was awarded the title "Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen"

6. The newspaper holds annual events to support her program. One of them is the Sunflower Festival where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

Task 5: Discuss with a partner (Thảo luận với bạn)

SPEAKING

Task 1: Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends. (Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.)

1. d                  2. a                  3. c                  4.b

Task 2: Practise the conversation with a partner (Thực hành đoạn hội thoại với bạn)

Task 3: Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below (Làm việc cùng đối tác. Sử dụng thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để nói về một trong những số liệu lịch sử dưới đây.)

King Le Thai To: 1385 - 1433

Le Quy Don: 1726 - 1784

LITENING

Task 1: Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more if you can (Tại sao mọi người thường quan tâm đến cuộc sống của những người nổi tiếng hay những người nổi tiếng? Đánh dấu các lý do có thể và thêm một số chi tiết nếu bạn có thể.)

They are curious.

They can have something to gossip about.

They can criticise or slander the person they do not like.

Task 2: Listen to a talk show with host Cindy Brown and guest speaker Andy Lewis, a sociologist. Choose the best answer to complete each statement. (Nghe chương trình trò chuyện với chủ nhà Cindy Brown và diễn giả khách mời Andy Lewis, một nhà xã hội học. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. B                 2. A                 3. C                 4. A

Bài nghe:

Cindy: Welcome to our talk show with guest speaker Mr Andy Lewis, a sociologist. Mr Lewis...

Andy: Please call me Andy. I don't want to be too formal.

Cindy: No problem, Andy. These days, our audience seem to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet - stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

Andy: You mean we're living in a world of stories and scandals?

Cindy: Right. As a sociologist, do you have any advice for our audience?

Andy: I think there're two sides to this issue. We need some life skills to protect ourselves. First, we don't want other people to take advantage of our stories. They may use our private lives for blackmail or slander... in order to harm our reputation or just for fun.

Cindy: For whatever purpose, it could be extremely damaging.

Andy: Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Cindy: I agree. But how about the stories of other people? Should we read or follow these stories?

Andy: That's the second point I want to discuss. Another life skill is learning from other people's lives. Everyone's life story is like a book that can teach us something. So we should open that book and read it critically.

Cindy: Critically? Can you explain this?

Andy: It means we should make careful judgements when reading a life story and ask ourselves questions like, ‘Why is this story told?’ or ‘What lessons can I learn from it?’

Cindy: Lessons such as...?

Andy: Such as a person's reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Cindy: Very interesting. Thank you, Andy, for your advice and for sharing your thoughts with our listeners. Next week...

Tạm dịch:

Cindy: Chào mừng bạn đến với talk show của chúng tôi với diễn giả khách mời Andy Lewis, mộ nhà xã hội học. Ông Lewis ...

Andy: Xin hãy gọi tôi là Andy. Tôi không muốn quá trang trọng.

Cindy: Không vấn đề gì, Andy. Những ngày này, khán giả dường như bị choáng ngợp với những câu chuyện trên báo hoặc trên Internet - những câu chuyện về người nổi tiếng, nhân vật chính trị, hoặc thậm chí những người bình thường xung quanh chúng ta.

Andy: Ý anh là chúng ta đang sống trong một thế giới của những câu chuyện và những vụ tai tiếng?

Cindy: Đúng vậy. Là một nhà xã hội học. Ông có lời khuyên nào cho khán giả không?

Andy: Tôi nghĩ có hai khía cạnh của vấn đề này. Chúng ta cần một số kĩ năng sống để tự vệ. Thứ nhất, chúng ta không muốn người khác tận dụng câu chuyện của chúng ta. Họ có thể sử dụng cuộc sống của chúng ta để tống tiền hoặc lăng mạ ... để làm hại danh tiếng của chúng ta hoặc chỉ để cho vui.

Cindy: Dù là bất cứ mục đích gì, nó cũng gây tổn hại rất lớn.

Andy: Chính xác. Vì vậy chúng ta không nên tiết lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của chúng ta trên các trang mạng xã hội.

Cindy: Tôi đồng ý. Nhưng còn những câu chuyện của người khác thì thế nào? Chúng ta có nên đọc hay theo dõi những câu chuyện đó?

Andy: Đó là điều thứ hai tôi muốn thảo luận. Một kỹ năng sống khác nữa là học từ cuộc sống của những người khác. Câu chuyện về cuộc sống của mọi người giống như một cuốn sách, nó có thể dạy chúng ta thứ gì đó. Vì vậy chúng ta nên mở cuốn sách đó và đọc bình luận nó.

Cindy: Bình luận? Ông có thể giải thích điều này?

Andy: Điều đó có nghĩa là chúng ta nên có những phán đoán cẩn thận khi đọc một câu chuyện đời sống và tự đặt ra một câu hỏi như "Tại sao câu chuyện này nói vậy?" hoặc "Bài học gì tôi có thể học được từ nó?"

Cindy: Các loại bài học như ...?

Andy: Chẳng hạn như lý do thành công hay thất bại của một người. Điều này có thể giúp chúng ta tránh những thất bại tương tự hoặc áp dụng cách sống mới để chúng ta có thể cải thiện bản thân trở thành người tốt hơn.

Cindy: Rất thú vị. Cảm ơn ông, Andy, vì lời khuyên của ông và chia sẻ suy nghĩ của ông tới khán giả. Tuần tới ...

Task 3: Listen again. Answer the questions (Đọc lại lần nữa. Trả lời câu hỏi

1. The audience should have life skills to protect themselves and to learn from other people's live.

2. We should ask ourselves two question : "Why is this story told?", "What lesson can I learn form it?".

3. We can learn how to avoid similar mistakes or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Task 4: Do you agree with Andy that everyone's life story is like a book that can teach us something? Discuss with a partner (Bạn có đồng ý với Andy rằng câu chuyện cuộc đời của mọi người giống như một cuốn sách có thể dạy cho chúng ta cái gì đó? Thảo luận với đối tác.)

WRITING

Task 1: Read the story of a champion swimmer and complete the blank. Use the words in the box. (Đọc câu chuyện về một tay bơi vô địch và hoàn thành phần trống. Sử dụng các từ trong hộp.)

1. adopted                               2. obsessed                             3. helpless

4. overcome                             5. competed                           6. misfortune

Task 2: Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story. (Đặt các phần sau của câu chuyện theo thứ tự đúng mà chúng xuất hiện trong câu chuyện.)

1. e                                          2. a                              3. d                              4. c

5. g                                          6. b                              7. F

Đánh giá (270)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy