ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Vocabulary (trang 8)

Unit 1: Life Stories - Vocabulary & Structures

Ican

II. Vocabulary & Structures (Lý thuyết)

No

Vocabulary

Part of Speech

Transcription

Audio

Vietnamese Meaning

1

achievement

N

/əˈtʃiːvmənt/ thành tích

2

anonymous

A

/əˈnɒnɪməs/ ẩn danh, giấu tên

3

dedication

N

/ˌdedɪˈkeɪʃn/ sự cống hiến

4

diagnose

V

/ˈdaɪəɡnəʊz/ chẩn đoán

5

distinguished

A

/dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ kiệt xuất

6

figure

N

/ˈfɪɡə(r)/ nhân vật

7

generosity

N

/ˌdʒenəˈrɒsəti/ sự rộng lượng

8

hospitalisation

N

/ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/ sự nhập viện

9

perseverance

N

/ˌpɜːsəˈvɪərəns/ tính kiên trì

10

prosthetic leg

N

/prɒsˈθetɪk leɡ/ chân giả

11

reputation

N

/ˌrepjuˈteɪʃn/ danh tiếng

12

respectable

A

/rɪˈspektəbl/ đáng kính

13

talented

A

/ˈtæləntɪd/ có tài năng

14

waver

V

/ˈweɪvə(r)/ dao động

II. Vocabulary & Structures (Bài tập)

Task 1: Write the words given in the box next to their meanings. (Viết những từ được đưa ra trong hộp với ý nghĩa của chúng.)

Talented: gifted, having a natural ability to do something well

Distinguished: very successful and admired by other people

Respectable: regarded by society as acceptable, proper and correct

Generosity: kindness or willingness to give

Achievement:  something that has been obtained by hard work, ability or effort

Task 2: Complete the sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. distinguished           2. talented       3. achievements           4. respectable  5. generosity

Tạm dịch

1. Alexandre Yersin, người đã có một sự nghiệp khá xuất sắc trong y học, cống hiến cuộc đời mình cho những người nghèo và bệnh tật ở Việt Nam.

2. Sinh viên chăm chỉ và có tài năng nên được trao nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng của họ.

3. Album mới là một trong những thành tựu lớn nhất của ông. Nó đã bán được 50.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên.

4. Sau khi cha tôi có một công việc được trả lương cao tại một công ty quốc tế, chúng tôi chuyển đến một khu phố khang trang.

5. Đừng cho phép người khác lợi dụng sự hào phóng của bạn. Bạn nên tìm hiểu cách cho đi một cách khôn ngoan.

Đánh giá (357)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy