ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Vocabulary (trang 32)

Unit 3: The green movement - Vocabulary

Ican

II. Vocabulary (Lý thuyết)

No

Vocabulary

Part of Speech

Transcription

Audio

Vietnamese Meaning

1

asthma

N

/ˈæsmə/ bệnh hen

2

biomass

N

/ˈbaɪəʊmæs/ nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật

3

bronchitis

N

/brɒŋˈkaɪtɪs/ bệnh viêm phế quản

4

clutter

N

/ˈklʌtə(r)/ tình trạng bừa bộn

5

combustion

N

/kəmˈbʌstʃən/ sự đốt cháy

6

conservation

N

/ˌkɒnsəˈveɪʃn/ sự bảo tồn

7

deplete

V

/dɪˈpliːt/ làm cạn kiệt

8

dispose of

V

/dɪˈspəʊz əv/ vứt bỏ

9

geothermal

A

/ˌdʒiːəʊˈθɜːml/ (thuộc) địa nhiệt

10

habitat

N

/ˈhæbɪtæt/ môi trường sống

11

lifestyle

N

/ˈlaɪfstaɪl/ phong cách sống

12

mildew

N

/ˈmɪldjuː/ nấm mốc

13

mould

N

/məʊld/ mốc

14

organic

A

/ɔːˈɡænɪk/ hữu cơ

15

pathway

N

/ˈpɑːθweɪ/ đường mòn

16

preservation

N

/ˌprezəˈveɪʃn/ sự giữ gìn

17

promote

N

/prəˈməʊt/ thúc đẩy

18

purification

N

/ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/ sự làm sạch

19

replenish

V

/rɪˈplenɪʃ/ làm đầy lại

20

soot

N

/ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ tự tạo động lực cho bản thân

21

sustainability

N

/səˌsteɪnəˈbɪləti/ bền vững

II. Vocabulary (Bài tập)

Task 1: Read the conversation in GETTING STARTED again. Match each word or phrase with its meaning. (Đọc cuộc nói chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.)

1. c                  2. d                  3. b                  4. f                   5. e                  6. a

Task 2: Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in 1. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 1.)

1. pathway        2. mould and mildew            3. asthma         4. dispose of        5. depleted

Đánh giá (236)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy