ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Vocabulary (trang 48)

Unit 4: The Mass Media - Vocabulary

Ican

II. Vocabulary (Lý thuyết)

NoVocabularyPart of SpeechTranscriptionAudioVietnamese Meaning
1addictedA/əˈdɪktɪd/ nghiện
2adventN/ˈædvent/ sự đến/ tới sự kiện quan trọng
3app ( = application)N/ˌæplɪˈkeɪʃn/ ứng dụng
4attitudeN/ˈætɪtjuːd/ thái độ
5connectV/kəˈnekt/ kết nối
6cyberbullyingN/ˈsaɪbəbʊliɪŋ/ khủng bố qua mạng Internet
7documentaryN/ˌdɒkjuˈmentri/ phim tài liệu
8dominantA/ˈdɒmɪnənt/ thống trị
9dramaN/ˈdrɑːmə/ kịch, tuồng
10efficientA/ɪˈfɪʃnt/ có hiệu quả
11emergeV/ɪˈmɜːdʒ/ vượt trội, nổi lên
12fivefoldA/ˈfaɪvfəʊld/ gấp 5 lần
13GPS ( Global Positioning System)N/ˈgləʊbəl/ /pəˈzɪʃənɪŋ/ /ˈsɪstɪm/ hệ thống định vị toàn cầu
14leafletN/ˈliːflət/ tờ rơi, tờ in rời
15massN/mæs/ số nhiều, số đông
16mediaN/ˈmiːdiə/ ( số nhiều của medium) phương tiện
17microbloggingN/ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/ việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của người đăng tin
18pie chartN/paɪ/ /ʧɑːt/ biểu đồ tròn
19social networkingN/ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/ mạng xã hội
20subscribeV/səbˈskraɪb/ đặt mua dài hạn
21tablet PCN/ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/ máy tính bảng
22the mass mediaN/ðə/ /mæs/ /ˈmiːdiə/ Truyền thông đại chúng
23tie inV/taɪ/ gắn với
24websiteN/ˈwebsaɪt/ cổng thông tin điện tử

II. Vocabulary (Bài tập)

Task 1: Match the words/phrases in the box with the definitions. (Khớp các từ / cụm từ trong hộp với các định nghĩa.)

a. 3            b. 1            c. 5           d. 2             e. 6          f. 4

Task 2: Complete the sentences with the words/phrases in 1. (Hoàn thành câu với các từ / cụm từ trong 1.)

1. the mass media              2. addicted                           3. social networking

4. efficient                        5. instant messaging               6. cyberbullying

Đánh giá (309)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy