ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Vocabulary (trang 60)

Unit 5: Cultural Identity - Vocabulary

Ican

II. Vocabulary (Lý thuyết)

NoVocabularyPart of SpeechTranscriptionAudioVietnamese Meaning
1assimilate

V

/əˈsɪməleɪt/ đồng hóa
2attire

N

/əˈtaɪə(r)/ quần áo, trang phục
3blind man’s buff

N

/blaɪnd/ /mænz/ /bʌf/ trò chơi bịt mắt bắt dê
4cultural identity

N

/ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/ bản sắc văn hóa
5cultural practices

N

/ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/ các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa
6custom

N

/ˈkʌstəm/ phong tục, tập quán
7diversity

N

/daɪˈvɜːsəti/ tính đa dạng
8flock

V

/flɒk/ lũ lượt kéo đến
9maintain

V

/meɪnˈteɪn/ bảo vệ, duy trì
10martial spirit

Np

/ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt/ tinh thần thượng võ
11multicultural

A

/ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/ đa văn hóa
12national custome

A

/ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/ trang phục dân tộc
13national pride

N

/ˌnæʃnəl praɪd/ lòng tự hào dân tộc
14solidarity

N

/ˌsɒlɪˈdærəti/ sự đoàn kết, tình đoàn kết
15unify

V

/ˈjuːnɪfaɪ/ thống nhất
16unique

A

/juˈniːk/ độc lập, duy nhất
17unite

V

/ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/ đoàn kết
18worship

V

/ˈwɜːʃɪp/ tôn kính, thờ cúng

II. Vocabulary (Bài tập)

Task 1: Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết những từ hoặc cụm từ được đưa ra trong các hộp bên cạnh ý nghĩa của chúng.)

1. national costumes                          2. assimilate                       3. custom

4. maintain                                          5. cultural practices             6. multicultural

Task 2: Complete the sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. cultural practices                2. custom                    3. national costumes

4. maintain                              5. multicultural            6. assimilated

Đánh giá (300)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy