ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Vocabulary (trang 48)

Unit 9: Choosing A Career - Vocabulary

Ican

UNIT 9: CHOOSING A CAREER

LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP

II. Vocabulary (Lý thuyết)

Chủ đề về Choosing a career học sinh cần nắm được các từ vựng sau:

No

Vocabulary

Part of speech

Phonetic transcription

Audio

Vietnamese meaning

1

advice

N

/ədˈvaɪs/

 

lời khuyên

2

ambition

N

/æmˈbɪʃn/

 

hoài bão

3

be in touch with

 

 

 

liên lạc với

4

career

N

/kəˈrɪər/ sự nghiệp

5

career adviser

Np

/kəˈrɪər//ədˈvaɪ.zər/

 

người cố vấn nghề nghiệp

6

come up with

Ph.v

  nảy ra ý tưởng

7

cut down on

Ph.v

 

 

cắt giảm

8

dishwasher

N

/ˈdɪʃwɒʃə(r)/

 

máy rửa bát đĩa

9

downside

N

/ˈdaʊnsaɪd/

 

mặt trái

10

drop in on

Ph.v

 

 

ghé thăm

11

drop out of

Ph.v

  bỏ ( học, nghề)

12

fascinating

A

/ˈfæsɪneɪtɪŋ/

 

hấp dẫn

13

get on with

Ph.v

 

 

sống hòa thuận với

14

get to grips with

Idiom

  bắt đầu giải quyết

15

keep up with

Ph.v

  theo kịp

16

look forward to

Ph.v

  trông đợi

17

mature

A

/məˈtʃʊə(r)/ trưởng thành

18

paperwork

N

/ˈpeɪpəwɜːk/ công việc giấy tờ

19

pursue

V

/pəˈsjuː/ theo đuổi

20

put up with

Ph.v

  chịu đựng

21

rewarding

A

/rɪˈwɔːdɪŋ/ đáng công

22

run out of

Ph.v

  hết, cạn kiệt

23

secure

V

/sɪˈkjʊə(r)/ đạt được

24

shadow

V

/ˈʃædəʊ/ đi theo quan sát ai

25

tedious

A

/ˈtiːdiəs/ tẻ nhạt

26

think back on

Ph.v

  nhớ lại

27

workforce

N

/ˈwɜːkfɔːs/ lực lượng lao động

II. Vocabulary (Bài tập)

Task 1: Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 3 GETTING STARTED.)

1. career advice                      2. career                        3. workforce

4. option                                 5. temporary                6. has secured/secured

Đánh giá (398)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy