ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Vocabulary (trang 60)

Unit 10: Lifelong Learning - Vocabulary

Ican

UNIT 10: LIFELONG LEARNING

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

II. Vocabulary (Lý thuyết)

Chủ đề về Lifelong learning học sinh cần nắm được các từ vựng sau:

No

Vocabulary

Part of speech

Phonetic transcription

Audio

Vietnamese meaning

1

adequate

A

/ˈædɪkwət/

 

thỏa đáng

2

e-learning

N

/ˈiː lɜːnɪŋ/

 

hình thức học trực tuyến

3

employable

A

/ɪmˈplɔɪəbl/

 

có thể được thuê làm việc

4

facilitate

V

/fəˈsɪlɪteɪt/ tạo điều kiện thuận lợi

5

flexibility

N

/ˌfleksəˈbɪləti/

 

tính linh động

6

genius

N

/ˈdʒiːniəs/ thiên tài

7

hospitality

N

/ˌhɒspɪˈtæləti/

 

lòng mến khách

8

initiative

N

/ɪˈnɪʃətɪv/

 

sáng kiến

9

institution

N

/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/

 

cơ quan tổ chức

10

interaction

N

/ˌɪntərˈækʃn/

 

sự tương tác

11

lifelong

A

/ˈlaɪflɒŋ/ suốt đời

12

opportunity

N

/ˌɒpəˈtjuːnəti/

 

cơ hội

13

overwhelming

A

/ˌəʊvəˈwelmɪŋ/

 

vượt trội

14

pursuit

N

/pəˈsjuːt/ sự theo đuổi

15

self-directed

A

/sef-dəˈrektɪd/ theo định hướng cá nhân

16

self-motivated

A

/ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ có động lực cá nhân

17

temptation

N

/tempˈteɪʃn/ sự lôi cuốn

18

ultimate

N

/ˈʌltɪmət/ sau cùng

19

voluntarily

Adv

/ˈvɒləntrəli/ một cách tự nguyện

26

think back on

Ph.v

  nhớ lại

27

workforce

N

/ˈwɜːkfɔːs/ lực lượng lao động

II. Vocabulary (Bài tập)

Task 1: Work in pairs. Match the characteristics of lifelong learning (1-5) with their example actions (a-e). (Làm việc theo cặp. Khớp đặc điểm của học tập suốt đời (1-5) với ví dụ những hành động của chúng (a-e).)

1. c                  2. d                  3. b                  4. e                  5. a

Task 2: Complete the sentences with the right form of the words and phrases in the box. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của các từ và cụm từ trong hộp.)

1. self-motivation       2. lifelong learner; voluntarily 3. self-directed                        4. learning styles

Đánh giá (304)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy