ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Pronunciation (trang 9)

Unit 6: Endangered Species - Pronunciation

Ican

UNIT 6: ENDANGERED SPECIES

NHỮNG LOÀI CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG

I. Pronunciation (Lý thuyết)

- Trong tiếng Anh Anh, phụ âm nối /r/ có thể xuất hiện ở giữa nguyên âm /ə/ hoặc /ɔː/ ở cuối một từ và nguyên âm đầu của từ tiếp theo. Điều này làm cho việc phát âm dễ dàng hơn và tự nhiên hơn.

Vowel + vowel

Linking sound

Examples

/ə/ or /ɔː/ + vowel

/r/

Lisa and Simon

draw a picture

- Trong tiếng Anh Anh, những từ kết thúc bằng –r hoặc –re đều được phiên âm bằng một nguyên âm ở cuối. Tuy nhiên, -r/-re thường được phát âm khi nó được theo sau bởi một từ bắt đầu bằng một nguyên âm.

Written ­–r/-re + vowel

Linking sound

Examples

-r/-re + vowel

/r/

car engine

another English book

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: The following phrases are spoken in slow, careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the linked sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói chậm, cẩn thận và nhanh, được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được liên kết.)

Task 2: Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. (Nghe và lặp lại các câu sau đây ở cách nói nhanh, kết nối.)

A: What can we see in the park now?

B: Animals in danger of extinction, like tigers or rhinoceros.

A: What's that animal? Is it a saola or a deer? B: I don't know.

A: Don't get disappointed. Try again. Failure is the mother of success.

B: OK. I will.

A: I can't draw a diagram to show the increasing pollution levels. Can you help me?

B: Sure.

A: Your idea of saving endangered species sounds very interesting.

B: Thank you.

Đánh giá (257)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy