ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Review 2 (Units 4-5 trang 70-73)

Review 2 (Units 4-5) - Tiếng Anh 12

Ican

Review 2 (Units 4-5)

LANGUAGE

Task 1: Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.)

1. blog                         2. social networking                3. digital devices

4. mass media              5. Instant messaging               6. advent

Task 2: Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc.)

1. assimilate                 2. identity                    3. national                   4. ethnicity      5. integrate

Task 3: Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense. Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending -ed. Then practise saying them. (Nghe câu và chú ý đến các động từ thông thường ở thì quá khứ. Đánh dấu vào ô thích hợp tùy thuộc vào cách phát âm của động từ kết thúc -ed. Sau đó, thực hành nói chúng.)

/t/                                /d/                             /id/

4,6,8,11                 1,2,10,12                     3,5,7,9

Task 4: Fill each gap with an appropriate preposition. (Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp.)

1. to                 2. of                 3. in                 4. for               5. from

Task 5: Put the words in brackets in the correct tenses (Đặt các từ trong ngoặc ở các thì đúng.)

1. Have... cleaned                   2. haven't swept                      3. have washed

4. have tried                            5. has been studying  

Task 6: Match the two halves of the sentences. (Khớp hai nửa của câu với nhau.)

1. f                   2. e                  3. g                  4. a                  5. d                  6. b                  7. c

SKILLS

Task 1: Read the text about advertising and the media. (Đọc bài viết về quảng cáo và truyền thông.)

Tạm dịch

Quảng cáo và báo chí

Có khả năng cung cấp thông tin cho nhiều người cùng một lúc, các phương tiện thông tin đại chúng đã tự nhiên trở thành công cụ lý tưởng để quảng cáo. Ngành công nghiệp khổng lồ này đã đạt được và chi phối hầu hết các loại phương tiện thông tin đại chúng. Các quảng cáo ở khắp mọi nơi, từ các phương tiện truyền thông phát sóng (đài phát thanh, truyền hình và phim ảnh), phương tiện truyền thông Internet (email, trang web và blog), báo in (báo, tạp chí, sách và truyện tranh), phương tiện truyền thông ngoài trời (billboard, biển hiệu và biển quảng cáo) , Bao gồm Internet và các thiết bị di động.

Quảng cáo cũng mang lại lợi ích cho giới truyền thông. Các công ty và doanh nghiệp sẵn sàng chi hàng triệu đô la, thậm chí hàng tỷ đô la để ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng đối với các ý tưởng, dịch vụ và sản phẩm của họ. Phương pháp quảng cáo tiên tiến và kỹ thuật của họ thành công trong việc thuyết phục khách hàng ở mọi lứa tuổi và giới tính, và biến những thứ xa hoa thành nhu yếu phẩm. Bởi vì sự tiếp cận dễ dàng đến tất cả các hình thức của phương tiện truyền thông, thông tin có thể tiếp cận ngay lập tức trên khắp thế giới và hiệu quả về chi phí. Ngoài ra, tất cả các kênh truyền thông m. Nhận được khoản tiền rất lớn từ các nhà quảng cáo, cho phép họ tạo ra các chương trình và dịch vụ thú vị và thú vị hơn cho một số lượng lớn người trên toàn thế giới.

Task 2: Read the text again and answer the questions. (Đọc bài lại lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. Because they have the power to deliver information to large audiences at the same time.

2. They are broadcast media, Internet media, print media, outdoor media and digital media.

3. They want to influence customers'attitudes towards their ideas, services and products.

4. They use (all forms of media and) advanced advertising methods and techniques.

5. Information can reach every corner of the world instantly and cost-effectively.

6. Huge sums of money from advertisers allow media channels to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide.

Task 3: Work with a partner. Choose one idea (or use your own ideas) and make a conversation about social networking in schools. (Làm việc cùng một người bạn. Chọn một ý tưởng (hoặc sử dụng những ý tưởng của riêng bạn) và thực hiện một cuộc trò chuyện về mạng xã hội trong trường học.)

Task 4: Listen to a talk about how to maintain cultural identity abroad. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). (Nghe một cuộc nói chuyện về làm thế nào để duy trì bản sắc văn hóa nước ngoài. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

1. T                  2. F                  3. T                  4. F                  5. NG

Bài nghe:

Now, I'd like to give you some advice on how to maintain your cultural identity in a new culture.

Well, first of all, I recommend that you keep in touch with people you know back home. Staying connected with your far . and friends helps you to feel part of your native culture. If you have children, you should let them talk regularly to their cousins, aunts, uncles, and grandparents too. Today, modern technology like the Internet and instant messaging has made long-distance communication faster and more convenient than ever before.

Secondly, it's a good idea that you try to cook traditional food frequently. The taste and smell of your favourite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past. You should also remember to make mealtimes special and important occasions. If you're a parent, you can involve your children in cooking. They may find the cuisine of your country of origin fascinating. Shopping for traditional food, cooking and sharing recipes can also help to connect the different generations.

Tạm dịch:

Bây giờ, tôi muốn cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách duy trì bản sắc văn hoá của bạn trong một nền văn hóa mới.

Vâng, trước tiên, tôi khuyên bạn nên giữ liên lạc với những người bạn biết về nhà. Kết nối với gia đình bạn và bạn bè giúp bạn cảm thấy một phần văn hoá bản xứ của bạn. Nếu bạn có con, bạn nên để chúng nói chuyện thường xuyên với anh em họ hàng,chú, dì và ông bà của chúng nữa. Ngày nay, công nghệ hiện đại như Internet và tin nhắn nhanh đã làm cho giao tiếp đường dài nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Thứ hai, một ý tưởng tốt là bạn cố gắng nấu ăn truyền thống thường xuyên. Hương vị và mùi của các món ăn yêu thích của bạn từ quê nhà có thể mang lại những kỷ niệm đẹp từ thời thơ ấu của bạn hoặc quá khứ. Bạn cũng nên nhớ để làm cho bữa ăn những dịp đặc biệt và quan trọng. Nếu bạn là cha mẹ, bạn có thể gắn kết những đứa trẻ của bạn trong nấu ăn. Chúng có thể tìm thấy các món ăn của đất nước bạn có nguồn gốc hấp dẫn. Mua sắm các món ăn truyền thống, nấu ăn và chia sẻ công thức nấu ăn cũng có thể giúp kết nối các thế hệ khác nhau.

Task 5: Write an essay of 180-250 words about maintaining cultural identity in the globalised world. Use the suggestions in the box or your own information and ideas. (Viết một bài luận trong 180-250 từ về việc duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa. Sử dụng những gợi ý trong hộp hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

There is no doubt that the world today has become one global village. Differences between cultures are becoming less evident. People worldwide watch the same TV channels and films, listen to the same music, eat the same food and follow the same fashion trends. That is why, in a globalised world, it is essential that people maintain their cultural identity.

The development of a strong cultural identity is essential to people's sense of belonging. It helps to define an ethnic group or community that shares unique and distinctive features. Cultural identity is also important as it connects people, reminds them of their shared history and strengthens the solidarity between them. The power of cultural identity can encourage and motivate people to unite against a common danger. A strong sense of cultural identity can also nurture their love and respect for their country, community and heritage.

However, in a globalised world cultural diversity is gradually disappearing. In an environment where everyone speaks only English and wears almost the same clothes, an individual's cultural identity is at risk of dying out. Maintaining cultural identity is vital for preserving the different languages, festivals, types of traditional music, dance and food, beliefs and other activities that make the world a fascinating place to live.

Globalisation is inevitable; however, it is essential for people to maintain their cultural identity. Preserving cultural identity can guarantee the prosperity of a country or community, and the world's cultural diversity.

Đánh giá (489)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy