ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Grammar (trang 61)

Unit 10: Lifelong Learning -Grammar

Ican

UNIT 10: LIFELONG LEARNING

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

III. Grammar (Lý thuyết)

1. Câu điều kiện loại III

- Để nói về tình huống không có thật trong quá khứ.

Cấu trúc: If + S +had + pp, S + would/could/might + have + pp

Ex: If he had studied hard, he would have passed his exam last year. (Nếu anh ta học hành chăm chỉ thì anh ta đã đỗ kỳ thi rồi).

2. Câu điều kiện hỗn hợp

Nếu thời gian trong mệnh đề điều kiện (if-clause) và thời gian trong mệnh đề chỉ kết quả (main clause) không giống nhau: một mệnh đề ở hiện tại, mệnh đề kia ở quá khứ thì ta có thể kết hợp điều kiện loại II và điều kiện loại III và thường được gọi là câu điều kiện hỗn hợp. Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp là thường có các trạng từ ở hiện tại như : now, right now, at present ở mệnh đề chỉ kết quả.

Ex: I didn’t eat breakfast this morning, so I am hungry now.

→ If I had eaten breakfast this morning, I would not be hungry now. (Nếu sáng nay tôi ăn điểm tâm thì bây giờ tôi không đói bụng.

III. Grammar (Bài tập)

Task 1: Ben is recently out of work. He is thinking about what he did or did not do in his previous job. Match the if-clauses with the results.Then write conditionals using appropriate verb forms. (Ben gần đây không có việc làm. Anh đang nghĩ về những gì mình đã hoặc đã không làm trong công việc trước đây của mình. Khớp mệnh đề if với kết quả. Sau đó viết các câu điều kiện sử dụng các hình thức động từ thích hợp)

1-d                  2-a                   3-b                   4-e                   5-c

Task 2: Ben is now thinking about what he did not do in his previous job and his current situation. Write mixed conditionals, putting the verbs in brackets in the correct form. (Ben đang suy nghĩ về những gì mình đã không làm trong công việc trước đây của mình và tình hình hiện tại của mình. Viết các câu điều kiện hỗn hợp, đưa các động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had shared, would have             2. had gained, would be      3. had been able, would have

4. had learnt, would not need                    5. had been, would be

Task 3: Put the verbs in brackets in the correct form. (Đặt động từ trong ngoặc ở dạng đúng.)

1. had learnt, would be                                                          2. had known, would have had  

3. had continued, would have found                                     4. had continued, would have kept           

5. had done, might/may have slowed           

Đánh giá (216)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy