ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Grammar (trang 21)

Unit 7: Artificial Intelligence - Grammar

Ican

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

III. Grammar (Lý thuyết)

Chủ động và bị động với thể sai khiến

Chủ động: S + have + O(person) + V + O

                 S + get + O(person) + to V + O

Bị động: S + have/ get + O(thing) + pp (+ by + O)

Ex: The manager had/ got his secretary prepare the report.

→ The manager had/ got the report prepared by the secretary.

III. Grammar (Bài tập)

Task 1: Rewrite the sentences, using have + object + bare infinitive. (Viết lại câu, sử dụng have + tân ngữ + động từ nguyên thể)

1. The A.I. expert had his assistant activate the newly made robot.

2. The computer corporation had their workers eliminate malfunctioning products.

3. The robot manufacturer had his customers exchange their outdated robots for the next generation robots.

4. The company had someone clear out all the junk in the store.

5. The manager had the workers move the machine to a new station.

6. The owner of the palace had a construction company remodel his estate.

Task 2: Rewrite the sentences in 1, using get + object + past participle. (Viết lại các câu trong 1, sử dụng get + object + past participle.)

1. The A.I. expert got the newly made robot activated.

2. The computer corporation got malfunctioning products eliminated.

3. The robot manufacturer got the outdated robots exchanged for the next generation robots.

4. The company got all the junk in the store cleared out.

5. The manager got the machine moved to a new station.

6. The owner of the palace got his estate remodeled.

Đánh giá (394)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy