ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Pronunciation (trang 32)

Unit 3: The green movement - Pronunciation

Ican

I. Pronunciation (Lý thuyết)

Sự đồng hóa xảy ra khi âm cuối của một từ hòa vào âm đầu của từ sau. Nó có thể xảy ra:

- Trước âm /m/, /b/ or /p/:

/t/ chuyển thành âm /p/                     light bulb

/d/ chuyển thành âm /b/                    wind power

/n/ chuyển thành âm /m/                   clean beach

- Trước âm /s/:

/θ/ chuyển thành âm /s/                   earth science

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen and repeat. Pay attention to the ending and beginning sounds in red. (Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến những âm thanh kết thúc và bắt đầu màu đỏ.)

Task 2: Listen and repeat the following sentences, attention to the assimilation indicated in bold (Nghe và lặp lại các câu sau đây, chú ý đến việc đồng hóa in đậm đã được chỉ ra.)

1. Can you describe any direct methods monitoring air pollution?

2. Do you discuss any environmental issues your pen pal?

3. Carbon monoxide is a poisonous gas produced by the incomplete burning of various fuels.

4. Despite all the environmental activities, the city is losing its fight against pollution.

5. We need a detailed action plan for maintair clean beaches and parks.

Đánh giá (240)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy