ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Language: Pronunciation (trang 60)

Unit 5: Cultural Identity - Pronunciation

Ican

I. Pronunciation (Lý thuyết)

Hiện tượng đồng hóa âm là quá trình xảy ra khi một âm bị biến thể thành âm tương tự như âm đứng ngay sau nó và hiện tượng này xảy ra giữa ranh giới các từ, các âm vị.

Các trường hợp đồng âm hóa:

- Âm /t/ được chuyển thành  âm /k/ nếu đứng trước âm /k/, /g/

Ex: that car, short cut

- Âm /d/ được chuyển thành âm /g/ nếu đứng trước âm /k/, /g/

Ex: should come, good game

- Âm /n/ được chuyển thành âm /ŋ/ nếu đứng trước âm /k/, /g/

Ex: golden car, one king

- Âm /s/ được chuyển thành âm /ʃ/ nếu đứng trước âm /ʃ/ và /j/

Ex: nice shoe, this year

- Âm /z/ được chuyển thành âm /ʒ/ nếu đứng trước âm /ʃ/ và /j/

Ex: cheese shop, those year

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: The following phrases are spoken in slow careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds. (Các từ ngữ dưới đây được nói trong bài phát biểu cẩn thận chậm và nhanh được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được gạch dưới.)

no assimilation in slow, careful speech

with assimilation in fast, connected speech

a.great culture shock

a. good cook  

a. garden gate 

a. essay on culture      

a. express your opinion

a. quiz show   

 

b. great culture shock

b. goodcook

b. garden gate

b. essay on_culture

b. express your opinion

b. quiz show

 

Task 2: Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. (Nghe và lặp lại các câu sau đây.)

1. He experienced great culture shock when he firstcame to Europe.

2. The man in the red car over there is a good cook.

3. Please don't leave the garden gate open.

4. You can express your opinions at the end of this show.

5. There's a quiz show on Channel 7 tonight.

Đánh giá (453)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy