ican
Giải SGK Tiếng Anh mới 12
Communication and Culture (trang 14-15)

Unit 6: Endangered Species - Communication and culture

Ican

UNIT 6: ENDANGERED SPECIES

NHỮNG LOÀI CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG

Lesson 4: COMMUNICATION AND CULTURE

Communication

Task 1: Listen to two exchanges. Are the speakers for or against bringing extinct species back to life? (Nghe 2 trao đổi. Người nói đồng tình hay phản đối việc đưa các động vật tuyệt chủng trở lại với cuộc sống?)

1VanYes (Well, why not?)We should undo the damage that has been done to nature.
 NamNo (I'd say no to this idea.)Some species could bring back deadlv diseases to our world.
2MaryYes (Sol agree with them, not with you.)Scientists could find wavs to protect endangered species if thev knew how to brina some extinct species back to life.
 PaulNo (What a silly idea!)It's a waste of time and money.

 

Bài nghe:

Van: Reviving extinct species? Well, why not? We pushed many plant and animal species into extinction, so we should be responsible for bringing them back to life. It 's only fair that we should undo the damage that has been done to nature. What 's your opinion, Nam?

Nam: You might be right, Van. But I think some species could bring back deadly diseases to our world if they were revived. So I 'd say no to this idea.

Mary: Scientists say they 're trying to bring extinct species like dinosaurs or mammoths back to life. What do you think, Paul?

Paul: What a silly idea! It 's a waste oftime and money. Why don't they dedicate their time to working out ways to cure diseases like cancer instead? Do you agree with me, Mary?

Mary: But scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now. So I agree with them, not with you, Paul.

Tạm dịch:

Vân: Phục hồi loài đã tuyệt chủng? Tại sao không? Chúng ta đã đẩy nhiều loài thực vật và động vật vào sự tuyệt chủng, vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm đưa chúng trở lại cuộc sống. Chỉ cần công bằng là chúng ta nên đẩy lùi lại những thiệt hại đã gây ra cho thiên nhiên. Ý kiến của bạn là gì, Nam?

Nam: Bạn có thể nói đúng, Vân. Nhưng tôi nghĩ rằng một số loài có thể mang lại bệnh chết người cho thế giới của chúng ta nếu chúng được hồi sinh. Vì vậy, tôi muốn nói không với ý tưởng này.

Mary: Các nhà khoa học cho biết họ đang cố gắng đưa những loài đã tuyệt chủng như khủng long hay voi mamút trở lại cuộc sống. Bạn nghĩ gì, Paul?

Paul: Thật là một ý tưởng ngớ ngẩn! Đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Tại sao họ không dành thời gian của họ để tìm ra cách để chữa bệnh như ung thư thay vào đó? Bạn có đồng ý với tôi, Mary?

Mary: Nhưng các nhà khoa học tin rằng nếu họ biết làm thế nào để đưa những loài này trở lại cuộc sống, họ có thể tìm cách để bảo vệ và cứu các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ngay bây giờ. Vì vậy, tôi đồng ý với họ, không phải với bạn, Paul.

Task 2: Are you for or against the revival of extinct species? Discuss with a partner. (Bạn đồng tình hay phản đối việc hồi sinh các loài động vật tuyệt chủng? Thảo luận với một người bạn.)

Culture

Task 1: Read the text about how sea turtles are protected and complete the notes (Đọc văn bản về rùa biển được bảo vệ như thế nào và hoàn thành các ghi chú.)

1. endangered, critically endangered2. loss of nesting habitat3. climate change4. warm
5. the beach/beaches6. breeding ground7. turtle eggs8. raise public awareness

 

Task 2: Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn)

1. Sea turtles are mostly found in Con Dao Island (about 180 km from Vung Tau City), Nui Chua National Park (Ninh Thuan Province), and a few in the wild (13 coastal provinces of Viet Nam). Sea turtles are classified as EN or CR in Viet Nam.

2. Yes. Rescue centres for sea turtles have been set up at Con Dao National Park and Nui Chua National Park. Trading in sea turtles and their products is banned.

Đánh giá (237)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy