ican
Giải SGK Toán 10
Bài 2: Tổng và hiệu hai véc tơ

Tổng và hiệu hai véc tơ

Ican

BÀI 2: TỔNG VÀ HIỆU HAI VÉC TƠ

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tổng của hai vectơ

Định nghĩa. Cho hai vectơ  $$ \vec{a} $$  và  $$ \vec{b} $$  Lấy một điểm A tùy ý, vẽ  $$ \overrightarrow{AB}=\vec{a} $$ và  $$ \overrightarrow{BC}=\vec{b} $$   Vectơ  $$ \overrightarrow{AC} $$  được gọi là tổng của hai vectơ  $$ \vec{a} $$  và  $$ \vec{b} $$ , kí hiệu là  $$ \vec{a}+\vec{b} $$  Vậy  $$ \overrightarrow{AC}=\vec{a}+\vec{b} $$ .

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì  $$ \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC} $$ .

3. Tính chất của phép cộng các vectơ

Với ba vectơ  $$ \vec{a},\vec{b},\vec{c} $$  tùy ý ta có

•  $$ \vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a} $$  (tính chất giao hoán);

•  $$ (\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c}) $$  (tính chất kết hợp);

•  $$ \vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a} $$  (tính chất của vectơ – không).

4. Hiệu của hai vectơ

a) Vectơ đối

Cho vectơ  $$ \vec{a} $$  Vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với  $$ \vec{a} $$  được gọi là vectơ đối của vectơ  $$ \vec{a} $$  , kí hiệu là  $$ -\vec{a} $$ .

b) Định nghĩa hiệu của hai vectơ

Định nghĩa. Cho hai vectơ  $$ \vec{a} $$  và  $$ \vec{b} $$ . Ta gọi hiệu của hai vectơ  $$ \vec{a} $$  và  $$ \vec{b} $$  là vectơ  $$ \vec{a}+(-\vec{b}) $$ . Kí hiệu là  $$ \vec{a}-\vec{b} $$ .

Như vậy  $$ \vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b}) $$ .

Từ định nghĩa hiệu của hai vectơ, suy ra với ba điểm O, A, B tùy ý ta có  $$ \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA} $$

Chú ý

1) Phép toán tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ.

2) Với ba điểm tùy ý A, B, C ta luôn có

 $$ \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC} $$  (quy tắc ba điểm);

 $$ \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB} $$  (quy tắc trừ).

5. Áp dụng

a) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi  $$ \overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0} $$

b) Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi  $$ \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0} $$

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Bài tập về tổng, hiệu hai véc tơ, quy tắc hình bình hành, trung điểm, trọng tâm của tam giác,…

Phương pháp giải: Các em nắm vững lý thuyết đã nêu ở Phần Lý thuyết trọng tâm sau đó áp dụng linh hoạt với từng dạng bài tập.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 10)

Lời giải

– Trên đoạn MA, lấy điểm C sao cho MC = MB

Nhận thấy  $$ \overrightarrow{\text{CM}} $$  và  $$ \overrightarrow{\text{MB}} $$  cùng hướng nên  $$ \overrightarrow{\text{AB}} $$  =  $$ \overrightarrow{\text{MB}} $$

Khi đó:

 \(\begin{matrix} \overrightarrow{\text{MA}}+\overrightarrow{\text{MB}}=\overrightarrow{\text{MA}}+\overrightarrow{\text{CM}}  \\    =\overrightarrow{\text{CM}}+\overrightarrow{\text{MA}}=\overrightarrow{\text{CA}}  \\ \end{matrix} \)  

 $$ \overrightarrow{\text{MA}}-\overrightarrow{\text{MB}}=\overrightarrow{\text{BA}} $$

Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải

Ta có: ABCD là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{AB}}=\overrightarrow{\text{DC}} $$

 $$ \overrightarrow{\text{MA}}+\overrightarrow{\text{MC}}=\overrightarrow{\text{MB}}+\overrightarrow{\text{BA}}+\overrightarrow{\text{MD}}+\overrightarrow{\text{DC}} $$

 $$ =\left( \overrightarrow{\text{MB}}+\overrightarrow{\text{MD}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{BA}}+\overrightarrow{\text{DC}} \right) $$

 $$ =\left( \overrightarrow{\text{MB}}+\overrightarrow{\text{MD}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{BA}}+\overrightarrow{\text{AB}} \right) $$

 $$ =\left( \overrightarrow{\text{MB}}+\overrightarrow{\text{MD}} \right)+\vec{0} $$

 $$ =\overrightarrow{\text{MB}}+\overrightarrow{\text{MD}} $$

Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải

a) Ta có:

 $$ \overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{BC}}+\overrightarrow{\text{CD}}+\overrightarrow{\text{DA}} $$

 $$ =\left( \overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{BC}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{CD}}+\overrightarrow{\text{DA}} \right) $$

 $$ =\overrightarrow{\text{AC}}+\overrightarrow{\text{CA}} $$

 $$ =\overrightarrow{\text{AA}}=\vec{0} $$

b) Áp dụng quy tắc trừ hai vec tơ ta có:

 $$ \overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{AD}}=\overrightarrow{\text{DB}} $$

 $$ \overrightarrow{\text{CB}}-\overrightarrow{\text{CD}}=\overrightarrow{\text{DB}} $$

Do đó:

 $$ \overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{AD}}=\overrightarrow{\text{CB}}-\overrightarrow{\text{CD}} $$

Bài 4 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải:

Ta có:

AJIB là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{AJ}}=\overrightarrow{\text{BI}} $$

Tương tự như vậy:

BCPQ là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{BQ}}+\overrightarrow{\text{PC}}=\vec{0} $$

CARS là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{CS}}+\overrightarrow{\text{RA}}=\vec{0} $$

Do đó:

 $$ \overrightarrow{\text{RJ}}+\overrightarrow{\text{IQ}}+\overrightarrow{\text{PS}} $$

 $$ =\left( \overrightarrow{\text{RA}}+\overrightarrow{\text{AJ}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{IB}}+\overrightarrow{\text{BQ}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{PC}}+\overrightarrow{\text{CS}} \right) $$

 $$ =\left( \overrightarrow{\text{RA}}+\overrightarrow{\text{CS}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{AJ}}+\overrightarrow{\text{IB}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{BQ}}+\overrightarrow{\text{PC}} \right) $$

 $$ =\vec{0}+\vec{0}+\vec{0}=\vec{0} $$

Bài 5 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải:

Ta có:

 $$ \overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{BC}}=\overrightarrow{\text{AC}} $$

 $$ \left| \overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{BC}}\left| = \right|\overrightarrow{\text{AC}} \right|=\text{AC}=\text{a} $$

 $$ \overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{BC}}=\overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{CB}} $$

 $$ =\overrightarrow{\text{DB}} $$

 $$ \Rightarrow \left| \overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{BC}}\left| = \right|\overrightarrow{\text{DB}} \right|=\text{BD} $$

+ Tính BD:

Hình bình hành ABCD có AB = BC = a nên ABCD là hình thoi.

 $$ \Rightarrow \text{AC}\bot \text{BD }\!\!~\!\!\text{ }\text{. }\!\!~\!\!\text{ } $$

 $$ \text{AO}=\frac{\text{AC}}{2}=\frac{\text{a}}{2} $$

 $$ \Rightarrow \text{BO}=\sqrt{\text{A}{{\text{B}}^{2}}-\text{A}{{\text{O}}^{2}}}=\sqrt{{{\text{a}}^{2}}-{{\left( \frac{\text{a}}{2} \right)}^{2}}}=\frac{\text{a}\sqrt{3}}{2} $$

 $$ \Rightarrow \text{BD}=2\text{BO}=\text{a}\sqrt{3} $$

 $$ \Rightarrow \text{ }\!\!~\!\!\text{ }\left| \overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{BC}} \right|=\text{a}\sqrt{3} $$

Bài 6 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải:

a) Ta có:

O là trung điểm của AC nên  $$ \overrightarrow{\text{CO}}=\overrightarrow{\text{OA}} $$

Do đó  $$ \overrightarrow{\text{CO}}-\overrightarrow{\text{OB}}=\overrightarrow{\text{OA}}-\overrightarrow{\text{OB}}=\overrightarrow{\text{BA}} $$  

b) ABCD là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{BC}}=\overrightarrow{\text{AD}} $$

Do đó  $$ \overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{BC}}=\overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{AD}}=\overrightarrow{\text{DB}} $$

c)  $$ \overrightarrow{\text{DA}}-\overrightarrow{\text{DB}}=\overrightarrow{\text{BA}} $$

 $$ \overrightarrow{\text{OD}}-\overrightarrow{\text{OC}}=\overrightarrow{\text{CD}} $$

Mà ABCD là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{BA}}=\overrightarrow{\text{CD}} $$

Do đó  $$ \overrightarrow{\text{DA}}-\overrightarrow{\text{DB}}=\overrightarrow{\text{OD}}-\overrightarrow{\text{OC}} $$

Mà ABCD là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{BA}}=\overrightarrow{\text{CD}} $$

Do đó  $$ \overrightarrow{\text{DA}}-\overrightarrow{\text{DB}}=\overrightarrow{\text{OD}}-\overrightarrow{\text{OC}} $$  

d) ABCD là hình bình hành nên  $$ \overrightarrow{\text{DC}}=\overrightarrow{\text{AB}} $$

Lại có:  $$ \overrightarrow{\text{DA}}-\overrightarrow{\text{DB}}=\overrightarrow{\text{BA}} $$

Do đó  $$ \overrightarrow{\text{DA}}-\overrightarrow{\text{DB}}+\overrightarrow{\text{DC}}=\overrightarrow{\text{BA}}+\overrightarrow{\text{AB}}=\overrightarrow{\text{AA}}=\vec{0} $$

Bài 7 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải:

Có hai vectơ  $$ \vec{a},\vec{b} $$  bất kỳ như hình vẽ

Vẽ hình bình hành ABCD sao cho  \(\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\overrightarrow{\mathrm{a}}, \overrightarrow{\mathrm{AD}}=\overrightarrow{\mathrm{b}}\)

Ta có:

 \(|\overrightarrow{\mathrm{a}}+\overrightarrow{\mathrm{b}}|=|\overrightarrow{\mathrm{AB}}+\overrightarrow{\mathrm{AD}}|=|\overrightarrow{\mathrm{AC}}|=\mathrm{AC} \mid\)

 \(|\overrightarrow{\mathrm{a}}-\overrightarrow{\mathrm{b}}|=|\overrightarrow{\mathrm{AB}}-\overrightarrow{\mathrm{AD}}|=|\overrightarrow{\mathrm{DB}}|=\mathrm{BD}\)

 \(|\overrightarrow{\mathrm{a}}|=|\overrightarrow{\mathrm{AB}}|=\mathrm{AB},|\overrightarrow{\mathrm{b}}|=|\overrightarrow{\mathrm{AD}}|=\mathrm{AD}=\mathrm{BC}\)

Do đó:

a)  \(|\overrightarrow{\mathrm{a}}+\overrightarrow{\mathrm{b}}|=|\overrightarrow{\mathrm{a}}|+|\overrightarrow{\mathrm{b}}| \Leftrightarrow \mathrm{AC}=\mathrm{AB}+\mathrm{BC} \Leftrightarrow \mathrm{B}\) nằm giữa A và C  $$ \Leftrightarrow  $$   $$ \overrightarrow{\text{AB}}\text{, }\!\!~\!\!\text{  }\!\!~\!\!\text{ }\overrightarrow{\text{AD}} $$  cùng hướng hay \[\vec{a}\] và \[\vec{b}\]cùng hướng

b)  \(|\overrightarrow{\mathrm{a}}-\overrightarrow{\mathrm{b}}|=|\overrightarrow{\mathrm{a}}+\overrightarrow{\mathrm{b}}| \Leftrightarrow \mathrm{AC}=\mathrm{BD}\)   $$ \Leftrightarrow  $$  ABCD là hình chữ nhật  $$ \Leftrightarrow  $$   $$ AB\bot CD $$  hay \[\vec{a}\bot \vec{b}\]

Bài 8 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải:

 \(|\overrightarrow{\mathrm{a}}+\overrightarrow{\mathrm{b}}|=0 \Leftrightarrow \overrightarrow{\mathrm{a}}+\overrightarrow{\mathrm{b}}=\overrightarrow{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{\mathrm{a}}=-\overrightarrow{\mathrm{b}}\)

 \(\Leftrightarrow \vec{a}\)  và \(\vec{b}\)là hai vector đối nhau

  \(\Leftrightarrow \vec{a}\)  và \(\vec{b}\)  cùng phương, ngược hướng và có cùng độ dài.

Bài 9 (trang 12 SGK Hình học 10):

Lời giải:

Gọi trung điểm của AD là I, trung điểm BC là J.

Khi đó ta có:  \(\overrightarrow{\mathrm{IA}}+\overrightarrow{\mathrm{D}}=\overrightarrow{0}, \overrightarrow{\mathrm{JB}}+\overrightarrow{\mathrm{JC}}=\overrightarrow{0}\)

Mà theo quy tắc ba điểm ta có:

 \(\begin{array}{l} \overrightarrow{\mathrm{I}}=\overrightarrow{\mathrm{IA}}+\overrightarrow{\mathrm{AB}}+\overrightarrow{\mathrm{BJ}} \\ \overrightarrow{\mathrm{J}}=\overrightarrow{\mathrm{D}}+\overrightarrow{\mathrm{DC}}+\overrightarrow{\mathrm{CJ}} \end{array}\)

 $$ \Rightarrow \overrightarrow{\text{IJ}}+\overrightarrow{\text{IJ}}=\overrightarrow{\text{IA}}+\overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{BJ}}+\overrightarrow{\text{ID}}+\overrightarrow{\text{DC}}+\overrightarrow{\text{CJ}} $$

 $$ =\left( \overrightarrow{\text{IA}}+\overrightarrow{\text{ID}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{JB}}+\overrightarrow{\text{JC}} \right)+\left( \overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{DC}} \right) $$

 $$ =\vec{0}+\vec{0}+\overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{DC}} $$

 $$ =\overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{DC}} $$

 $$ \overrightarrow{\text{AB}}=\overrightarrow{\text{CD}}\Leftrightarrow \overrightarrow{\text{AB}}-\overrightarrow{\text{CD}}=\vec{0} $$

 $$ \Leftrightarrow \overrightarrow{\text{AB}}+\overrightarrow{\text{DC}}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{\text{IJ}}=\vec{0} $$

 $$ \Leftrightarrow I\equiv J $$  hay trung điểm AD và BC trùng nhau (đpcm)

Bài 10 (trang 12 SGK Hình học 10)

Lời giải:

M đứng yên

 \(\Leftrightarrow \overrightarrow{\mathrm{F}}_{1}+\overrightarrow{\mathrm{F}_{2}}+\overrightarrow{\mathrm{F}_{3}}=\overrightarrow{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{\mathrm{F}_{3}}=-\left(\overrightarrow{\mathrm{F}_{1}}+\overrightarrow{\mathrm{F}_{2}}\right)\)

Ta cần tính  $$ \overrightarrow{{{\text{F}}_{1}}}+\overrightarrow{{{\text{F}}_{2}}} $$

Cường độ của  $$ \overrightarrow{{{\text{F}}_{1}}} $$  và  $$ \overrightarrow{{{\text{F}}_{2}}} $$  là 100N

 \(\Rightarrow\left|\overrightarrow{\mathrm{F}}_{1}\right|=\left|\overrightarrow{\mathrm{F}}_{2}\right|=100\)

Ta biểu diễn  $$ \overrightarrow{{{\text{F}}_{1}}} $$  và  $$ \overrightarrow{{{\text{F}}_{2}}} $$  bằng hai vector  $$ \overrightarrow{\text{MA}}~ $$  và  $$ \overrightarrow{\text{MB}} $$  như hình vẽ.

Khi đó  \(\overrightarrow{\mathrm{F}}_{1}+\overrightarrow{\mathrm{F}_{2}}=\overrightarrow{\mathrm{MA}}+\overrightarrow{\mathrm{MB}}=\overrightarrow{\mathrm{MC}}\)   (C là đỉnh còn lại của hình bình hành MACB).

 $$ \Rightarrow \left| \overrightarrow{{{\text{F}}_{1}}}+\overrightarrow{{{\text{F}}_{2}}} \right|=\left| \overrightarrow{\text{MC}} \right|=\text{MC} $$

+ Tính MC : Gọi I là trung điểm của AB ⇒ I là trung điểm của MC.

 $$ \text{ }\!\!\Delta\!\!\text{ MAB} $$  có MA = MB = 100 và góc MAB bằng 600 nên là tam giác đều

 $$ \Rightarrow  $$   $$ \text{MI}=100\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}=50\sqrt{3} $$

 $$ \Rightarrow \text{MC}=2.\text{MI}=100\sqrt{3} $$

Vector   $$ \overrightarrow{{{\text{F}}_{3}}} $$  là vector đối của vector  \(\overrightarrow{\mathrm{F}}_{1}+\overrightarrow{\mathrm{F}_{2}}\)  nên   $$ \overrightarrow{{{\text{F}}_{3}}} $$  có hướng ngược với   $$ \overrightarrow{\text{MC}} $$  và có độ dài bằng  $$ 100\sqrt{3} $$  

Đánh giá (498)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy