ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Skills (trang 41-44)

Unit 4: For A Better Community - Skills

Ican

Lesson 3: SKILLS

SPEAKING

Task 1: You are going to read a text about the reasons why people volunteer. Before you read, tick the reasons you think you may find in the text.(Bạn sẽ đọc một bài viết về lí do tại sao người ta làm tình nguyện. Trước khi bạn đọc, đánh dấu vào lí do bạn nghĩ bạn có thể tìm được trong bài viết.)

a. ✓           b. x            c. ✓           d. x            e. ✓            f. ✓

Tạm dịch:

a. Họ muốn làm điều tốt gì đó cho người khác.

b. Tình nguyện viên có cơ hội tiếp cận các nền văn hóa mới, thử món ăn mới, gặp người mới và nói ngôn ngữ mới.

c. Tình nguyện viên trở nên quan tâm và có nhận thức hơn với các vấn đề đang xảy ra với thế giới.

d. Những tình nguyện viên sẽ cảm nhận niềm tự hào đến từ việc hoàn thiện điều gì đó.

e. Công việc tình nguyện là cách tốt nhất dể thu thập kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực rộng lớn.

f. Công việc tình nguyện có thể là một công việc có lương.

Task 2: Read the text and check if your predictions in 1 are correct.(Đọc bài viết và kiểm tra xem sự dự đoán của bạn ở bài 1 có đúng không.)

Tạm dịch:

Người ta đi tình nguyện bởi nhiều lý do khác nhau. Một lý do rõ ràng nhất khiến người ta đi tình nguyện là bởi vì họ tìm thấy điều gì dó khiến họ say mê và muốn làm điều có ích cho người khác. 1 .................... Nhiều người tình nguyện cảm thấy rằng họ rất may mắn trong cuộc sống và muốn đem lại cho xã hội điều gì đó như một cách để cân bằng cán cân xã hội.

Nhiều người chọn tình nguyện bởi các lợi ích cá nhân khi mà việc tình nguyện tạo nên danh tiêng cho họ. 2 ............... Trong hầu hết các trường hợp, tình nguyện viên đều trở nên quan tâm và có nhận thức hơn với các vấn đề đang xảy ra với thế giới và nhiều người cũng thấy rằng trước đó họ đã rất ngu dốt hoặc thiển cận.

Công việc tình nguyện là cách tốt nhất để thu thập kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực rộng lớn. 3.................... Tình nguyện là cách tuyệt vời để sử dụng một chút thời gian của bạn và đạt được những kĩ năng giá trị dù là chuyên nghiệp hay thực tế.

Công việc tình nguyện đem đến một công việc có lương. Các tình nguyện viên có thể thử một lĩnh vực để xem nó có thích hợp với họ không và cũng cho thấy rằng họ có đủ tận tâm để làm việc không công (không lương) trong hy vọng rằng nó sẽ mang lại một công việc được trả công. 4 ................

Task 3: Read the text. Complete the text by matching sentences a-e with gaps 1-4. There is one extra sentence you do not need.(Đọc bài viết. Hoàn thành bài viết bằng cách nối các câu a-e với các khoảng trống từ 1-4. Có một câu thừa bạn không cần đến.)

1 - d People who volunteer in their community have a personal attachment to the area and want to make it a better place for themselves and for others.

2 - a Indeed, a volunteer often says that the experience has made him or her a better person.

3 - b You can gain experience in education, social work, health care, marketing, and web design: The opportunities are endless.

4 - c English teaching is a great example of a volunteer job that often turns into a career.

Tạm dịch:

1 - d: Người tham gia tình nguyện trong cộng đồng của họ có sự gắn bó cá nhân với cộng đồng đó và muốn làm cho nơi đó trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho bản thân họ và cho người khác.

2 - a: Thật vậy, tình nguyện viên thường nói rằng kinh nghiệm làm cho anh ấy hoặc cô ấy trở thành người hoàn hảo hơn.

3 - b: Bạn có thể thu thập kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, tiếp thị và thiết kế web:... các cơ hội là vô tận.

4 - c: Dạy tiếng Anh là một ví dụ điển hình của một công việc tình nguyện có thể biến thành một nghề nghiệp thực sự.

Task 4: Look at the highlighted word in the text and choose the correct meaning.(Nhìn vào những từ được tô sáng trong bài viết và chọn nghĩa đúng.)

1. A    2. B     3. C     4. B     5. A

Task 5: In pairs, discuss the following statements(Làm việc theo cặp, thảo luận những nhận định sau.)

Tạm dịch:

1. Không cần phải làm tình nguyện khi mà có rất ít người có thể hưởng lợi từ công việc tình nguyện.

2. Cách tốt nhất để làm tình nguyện là cho họ tiền khi họ cần.

SPEAKING

Task 1: Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important.(Nhìn vào các hoạt động cho sự phát triển cộng đồng. Nối chúng với lí do tại sao chúng quan trọng.)

1. c      2. d      3. e      4. a      5. b

Tạm dịch:

Hoạt dộng phát triển cộng đồng

Lý do tại sao chúng quan trọng

1. Xây nhà cho người có thu nhập thấp

2. Xây dựng các cơ sở hạ tầng như nhà trẻ, trường học và công viên

3. Mở đường, sửa đường ống nước, kéo diện về địa phương hoặc những vùng xa

4. Đào tạo công việc cho những bạn trẻ

5. Bảo vệ môi trường và thúc dẩy lối sống lành mạnh

 

c. Khi người ta có một nơi để sống, họ có thể phát triển các khía cạnh khác của cuộc sống.

d. Chúng là những công trình cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

e. Không có những thứ cơ bản này, những vùng đó sẽ không thể phát triển.

a. Họ được chuẩn bị cho thị trường việc làm và tìm được 1 môi trường tốt hơn.

b. Điều này rất quan trọng vì chúng ta cần Trái đất để sống.

 

Task 2: Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development.(Làm việc theo cặp. Thảo luận tại sao những hoạt động trên lại quan trọng cho việc phát triển cộng đồng.)

Task 3: Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent / important things to do in your local area and explain why.(Làm việc theo nhóm. Nhìn lại vào các hoạt động ở bài 1. Thảo luận và quyết định chọn ra 3 thứ cấp bách / quan trọng nhất phải làm ở địa phương của bạn và giải thích tại sao.)

The most urgent important thing to do is building houses for a low-income people because in my local area, there are many people who are so poor that can not build a house. The second priority is training young people for job application skills since many young people in my hometown are unemloyed after graduating from college. We consider protecting enviroment a priority thing to do third because we need the Earth for life.

Tạm dịch:

Điều cấp bách nhất phải làm là xây nhà cho người có thu nhập thấp bởi vì ở vùng của tôi, có rất nhiều người nghèo đến nỗi không thể xây một căn nhà. Điều ưu tiên thứ 2 là đào tạo việc làm cho những người trẻ bởi vì quê tôi có rất nhiều bạn trẻ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp cấp ba. Chúng tôi cho rằng bảo vệ môi trường là điều ưu tiên thứ 3 vì chúng ta cần trái đất để sống.

Task 4: Present your group's decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions.(Trình bày ý kiến của nhóm bạn với cả lớp. Cả lớp sẽ bình chọn cho nhóm với ý kiến hay nhất.)

LISTENING

Task 1: Discuss the following questions with a partner.(Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn.)

Tạm dịch:

Có ai cần giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, người ta cần giúp đỡ kiểu gì? Những cách khác nhau mọi người thường giúp đỡ ở cộng đồng của họ là gì?

Task 2: Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words?(Nối các từ với nghĩa của chúng. Từ loại của những từ này là gì?)

a. public service announcement (noun phrase)          

b. donate (v)  

c. non-profit (adj)

Task 3: Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F).(Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Trung tâm Từ thiện Từ Trái Tim Đến Trái Tim và quyết định xem những nhận định sau đúng (T) hay sai (F).)

1. T                 2. F                  3. F                  4. F                  5. T

Tạm dịch:

1. Tổ chức Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim là tổ chức phi lợi nhuận.

2. Ngày nay, rất ít trẻ con và người lớn trong cộng đồng của chúng tôi đói, lạnh hoặc bệnh.

3. Bạn có thể cho thực phẩm nhưng không cho quần áo.

4. Bạn không thể cho tiền.

5. Bạn có thể đóng góp thời gian và công sức tại văn phòng của tổ chức này.

Bài nghe:

This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As theTet holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organisation. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organisation. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10p.m. every day.

Tạm dịch:

Đây là một thông báo dịch vụ công cho Tổ chức từ thiện Từ Trái tim đến Trái tim. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận giúp mọi người có nhu cầu. Theo cách tiếp cận kỳ nghỉ Tết, chúng tôi yêu cầu bạn nghĩ về những người trong cộng đồng của chúng ta, những người cần giúp đỡ. Thậm chí ngày nay, chúng ta có những vấn đề không thể tin được trong cộng đồng của chúng tôi. Nhiều trẻ em và người lớn bị đói, lạnh và bệnh mỗi ngày. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là hội từ thiện từ Trái tim đến Trái tim giúp đỡ những người đó. Để làm điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Để giúp đỡ, bạn có thể làm một trong ba điều dễ dàng. Đầu tiên, bạn có thể tặng thực phẩm và quần áo cho tổ chức của chúng tôi. Thức ăn và quần áo của bạn sẽ đi thẳng đến người cần nó. Thứ hai, bạn có thể quyên góp tiền cho tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tiền của bạn để mua thực phẩm, quần áo và thuốc cho người nghèo. Hoặc , bạn có thể đóng góp thời gian của bạn và làm việc trong văn phòng. Chúng tôi luôn cần những tình nguyện viên mới. Đóng góp của bạn dưới mọi hình thức sẽ luôn được chào đón. Vì vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số 15 đường Hà Thành. Chúng tôi mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.

Task 4: Listen to the announcement again and choose the best answer.(Lắng nghe lại bài diễn văn và chọn câu trả lời đúng nhất.)

1. C                             2. A                             3. B

Task 5: Work in groups. Ask and answer the following questions.(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Tạm dịch:

Bạn đã bao giờ làm tình nguyện hay làm hoạt động dịch vụ cộng đồng? Nếu rồi, bạn đã làm gì? Nếu chưa, kế hoạch của bạn để giúp mọi người trong cộng đồng là gì?

WRITING

Task 1: Read the letter. Why did Quan write it?(Đọc lá thư. Tại sao Quân viết nó?)

Because he wanted to apply for the volunteer teaching job. (Bởi vì cậu ấy muốn ứng tuyển vào vị trí giáo viên tình nguyện.)

Tạm dịch:

11 Hà Nam, Đông Đa, Hà Nội

Ngày 27 tháng 2 năm 2013

Giám đốc Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc 25 Bao Ha, Hà Nội

Kính gửi ông/bà,

Tôi viết thư này để xin dự tuyển vào vị trí giáo viên tình nguyện tại trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc. Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng của trung tâm trên báo Tuổi trẻ ngày 22 tháng 2.

Tôi đã có kinh nghiệm dạy trẻ em. Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã làm gia sư cho một nhóm học sinh tiểu học tại địa phương trong 2 tháng. Tôi đã dạy các em môn Toán và tiếng Việt. Việc học của các em ở đã tiến bộ hơn nhiều sau đó.

Tôi người sáng tạo, kiên nhân và có tình yêu to lớn đối với trẻ em. Tôi có thể gửi cho ông/bà 2 thư giới thiệu từ giáo viên của tôi và 2 từ phụ huynh của học trò tôi.

Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau giờ ở trường hoặc cuối tuần. Nếu đơn tuyển dụng của tôi được chấp thuận tôi có thể bắt đầu dạy từ tháng sau : buổi chiều hoặc cuối tuần.

Mong nhận được hồi âm từ ông/bà.

Trân trọng

Trần Mạnh Quân

Task 2: Read the letter and answer the questions.(Đọc lá thư và trả lời câu hỏi.)

Tạm dịch câu hỏi:

1. Quân đã biết về công việc như thế nào?

2. Quân đã dạy ai mùa hè vừa rồi?

3. Quân dạy họ trong bao lâu?

4. Quân tự mô tả về mình như thế?

5. Quân có thể đưa ra bao nhiêu chứng nhận?

6. Khi nào Quân có thể bắt đầu dạy?

Trả lời

1. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on Feubruary 22th. (Anh ấy tìm thấy quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng 2.)

2. He taught a group of primary students in his area. (Anh ấy đã dạy cho một nhóm học sinh tiểu học tại địa phương anh ấy.)

3. He taught them for two months. (Anh ấy dạy chúng trong 2 tháng.)

4. He is creative, patient and has great love for children. (Anh ấy là người sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu to lớn đối với trẻ em.)

5. He can give four references. (Anh ấy có thể gửi 4 thư giới thiệu.)

6. He can start teacing from next months. (Anh ấy có thể bắt đầu dạy từ tháng sau.)

Task 3: Read the letter again. Match each paragraph in the letter with is purpose.(3. Đọc lá thư lần nữa. Nối mỗi đoạn trong lá thư với mục đích của nó.)

Pgph 1 - b       Pgph 2 - c        Pgph 3 - d       Pgph 4 – a

Task 4: Read the job advertisement. Answer the questions about it.(Đọc tin tuyển dụng công việc. Trả lời câu hỏi về nó.)

Tạm dịch câu hỏi:

1. Những phẩm chất cần có cho công việc là gì?

2. Nhiệm vụ của công việc là gì?

Trả lời

1. Reliable and hard-working. (Đáng tin cậy và chăm chỉ.)

2. Welcoming guests and receiving donations for the organisations. (Đón khách và nhận quà về cho tổ chức.)

Task 5: You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3.(Bạn có thể muốn làm tình nguyện tại Văn phòng Tình nguyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim. Hãy viết một lá thư trang trọng khoảng 140-160 từ để xin việc. Làm theo dàn ý bài viết ở bài 3.)

48/10 Cay Tram, Ward 4, Go Vap Dist, HCMC

29 June, 2015

Director

Heart to Heart Charity Office 15 Ha Thanh Street Dear sir or Madam,

I am writing for the fob of a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the advertisement on our school notice board last Monday.

I have experience of doing office work. Last summer, I had a chance to volunteer at the Happy Mind Charity Centre as a front office worker. There, I received visiting donors and volunteers as well.

I am reliable, honest, hard-working and goot at communication. If necessary, I can send you a references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.

I am available for an interview any day after school or at weekends. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons or at weekends.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfuly,

Nguyen Trung Hieu

Tạm dịch:

Số 48/10 Cây Trầm, Phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 6 năm 2015

Giám đốc

Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim

Kính gửi ông/bà,

Tôi viết thư này để xin dự tuyển vào vị trí giáo viên tình nguyện tại Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim. Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng tại bảng thông báo của trường vào thứ hai tuần trước.

Tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại văn phòng. Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã có cơ hội than gia tình nguyện tại Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc với vai trò nhân viên nhân phòng, ở đó, tôi đón tiếp mạnh thường quân cũng như các tình nguyện viên.

Tôi là người đáng tin cậy, trung thực, chăm chỉ và giao tiếp tốt. Nếu cần, tôi có thể gửi thư giám: thiệu của Giám đốc Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc.

Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau giờ ở trường hoặc cuối tuần. Nếu dơn tuyển dụng của tôi được chấp thuận tôi có thể bắt đầu công việc vào cuối chiều tuần sau hoặc cuối tuần.

Mong nhận được hồi âm từ ông/bà.

Trân trọng

Đỗ Minh Khang

Đánh giá (394)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy