ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Language: Pronunciation (trang 28)

Unit 8: New Ways To Learn - Pronunciation

Ican

Pronunciation (Lý thuyết)

Trong bài học này, học sinh sẽ tìm hiểu một số quy tắc đánh dấu trọng âm của tính từ và động từ có ba âm tiết.

1. Định nghĩa

Trọng âm (stressed syllable) của một từ là một âm tiết của từ đó được đọc mạnh và cao hơn những âm tiết còn lại, nghĩa là phát âm ra với một âm lượng lớn hơn và cao độ hơn.

2. Một số quy tắc đánh dấu trọng âm của tính từ và động từ có ba âm tiết.

- Đối với các động từ và tính từ có ba âm tiết được hình thành từ bằng cách thêm các tiền tố hoặc hậu tố thì âm tiết được nhấn mạnh sẽ không thay đổi.

Ex:       music /ˈmjuːzɪk/ → Có trọng âm rơi vào âm tiết “mu - /ˈmjuː/”. Khi thêm hậu tố “-al” vào sau, từ musical (/ˈmjuːzɪkəl/) vẫn có trọng âm rơi vào âm tiết “mu - /ˈmjuː/”.

* Một số tiền tố và hậu tố không làm thay đổi trọng âm của: -able, -al, -ing, -ed, -ish, -less, -ly, -ful, -ise, im-, in-, -un, -under.

Ex: beautiful (beauty kết hợp với hậu tố -ful)

       underpay (pay kết hợp với tiền tố under-)

- Tuy nhiên, có một vài hậu tố khi được thêm vào sau từ để tạo thành từ mới lại làm thay đổi âm tiết được nhấn mạnh của từ. Những hậu tố sau sẽ làm cho các âm tiết ngay trước chúng trở thành âm tiết được nhấn mạnh: -ic, -ical, và -ial

Ex: Chi tiết xem ở bài 10.

Lưu ý: Khi một âm tiết thay đổi từ được nhấn trọng âm thành không được nhấn trọng âm hoặc ngược lại thì cách phát âm của nguyên âm trong âm tiết đó thường cũng thay đổi.

Ex: Trong từ atom (/ˈætəm/), nguyên âm o trong âm tiết “tom - /təm/” được phát âm là /ə/. Tuy nhiên, sau khi thêm hậu tố -ic vào sau, từ atomic (/əˈtɒmɪk/) có trọng âm rơi vào âm tiết “tom - /tɒm/” và nguyên âm o thay đổi cách phát âm thành /ɒ/.

Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen and repeat.(Nghe và nhắc lại.)

Task 2: Listen again and put a mark (') before the stressed syllable.(Nghe lại và đặt dấu (') trước âm nhấn.)

‘concentrate                'similar                         con'tribute                   di'gital

intro'duce                    ’excellent                     'recognize                    Vietna’mese

under'stand                 'personal                      'interest                        sym'bolic

Đánh giá (362)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy