ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Language: Pronunciation (trang 40)

Unit 9: Preserving The Environment - Pronunciation

Ican

Pronunciation (Lý thuyết)

Trong bài học này, học sinh sẽ tìm hiểu một số quy tắc đánh dấu trọng âm của danh từ có ba âm tiết.

1. Định nghĩa

Trọng âm (stressed syllable) của một từ là một âm tiết của từ đó được đọc mạnh và cao hơn những âm tiết còn lại, nghĩa là phát âm ra với một âm lượng lớn hơn và cao độ hơn.

2. Một số quy tắc đánh dấu trọng âm của danh từ có ba âm tiết.

- Hầu hết danh từ có ba âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex:

animal /ˈæn.ɪ.məl/: động vậtarticle /ˈɑː.tɪ.kəl/: mạo từ, mẩu tin
influence /ˈɪn.flu.əns/: sự ảnh hưởngelephant /ˈel.ɪ.fənt/: con voi
victory /ˈvɪk.tər.i/: chiến thắngmineral /ˈmɪn.ər.əl/: chất khoáng

- Danh từ có ba âm tiết tận cùng bằng ­–ate, -ite, -ude, -ute trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ex:

appetite /ˈæp.ə.taɪt/: sự ngon miệng, thèm ăninstitute /ˈɪn.stɪ.tʃuːt/: viện, tổ chức
attitude /ˈæt.ɪ.tʃuːd/: thái độconsulate /ˈkɒn.sjə.lət/: lãnh sứ quán

 

- Danh từ có ba âm tiết tận cùng bằng –cion, -sion, -tion, trọng âm thường rơi vào âm tiết đứng đằng trước nó. (Với danh từ có ba âm tiết thì sẽ rơi vào âm thứ hai.)

Ex:

suspicion /səˈspɪʃ.ən/: sự nghi ngờdiscussion /dɪˈskʌʃ.ən/: cuộc thảo luận
protection /prəˈtek.ʃən/: sự bảo vệinvasion /ɪnˈveɪ.ʒən/: cuộc xâm lược

3. Lưu ý

- Các quy tắc trên có thể áp dụng với danh từ có nhiều hơn ba âm tiết.

- Tuy nhiên, các quy tắc này chỉ mang tính chất tương đối, vẫn còn các từ ngoại lệ không theo quy tắc. Chính vì vậy khi làm bài các bạn hãy chú ý và ghi chép lại những từ ngoại lệ đó trong trường hợp gặp phải trong bài thi hay bài kiểm tra.

Pronunciation (Bài tập)

Task 1. The words in the box are three-syllable nouns. Listen and repeat. Can you add two more, using the words from the VOCABULARY section 3?(Những từ trong khung là những danh từ 3 âm tiết. Nghe và lặp lại. Em có thê thêm 2 hoặc hơn, sử dụng những chữ từ phần từ vựng 3?)

Task 2. Listen and put a mark (') before the stressed syllable in each word.(Nghe và đánh dấu ‘ vào trước dấu nhấn trong mỗi từ.)

'article              'influence                     'energy                         so'lution

’newsletter      po'llution                     pro'jection                   'atmosphere

'editor              con'fusion                    ’scientist                      'chemical

Đánh giá (449)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy