ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Language: Grammar (trang 40-41)

Unit 9: Preserving The Environment - Grammar

Ican

Grammar (Lý thuyết)

Lời nói gián tiếp là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói.

Ex: Bill said (that) he didnˈt like that party. (Bill nói rằng anh ấy không thích bữa tiệc đó).

1. Quy tắc chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

a/ Thay đổi các đại từ chỉ ngôi, tân ngữ, từ chỉ sở hữu; cụ thể:

- Các ngôi thứ nhất và thứ hai ở câu trực tiếp sẽ chuyền thành ngôi thứ ba tương ứng ở câu gián tiếp:

Ex: I → he/she, we → they, us → them, ours → theirs,...

- Nếu câu trực tiếp đã dùng ngôi thứ ba thì giữ nguyên khi chuyển về câu gián tiếp.

b/ Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn, các từ chỉ định. Cụ thể:

 

Direct

Indirect

this

these

here

now

today

yesterday

the day before yesterday

tomorrow

the day after tomorrow

ago

this week

last week

next week

that

those

there

then

that day

the day before/ the previous day

two days before

the day after/ the next day/ the following day

two days after/ in two daysˈ time

before

that week

the week before/ the previous week

the week after/ the following week

 

c/ Thay đổi thì của động từ theo thì quá khứ tương ứng. Cụ thể:

 

Direct speech

Indirect speech

Hiện tại đơn

Tom said: “I never eat meat”.

Hiện tại tiếp diễn

He said: “Iˈm waiting for Ann”.

Hiện tại hoàn thành

She said: “Iˈve seen that film.”

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Andrew said: “Iˈve been learning Chinese for 5 years.”

Quá khứ đơn

They said: “We came by bar.”

Quá khứ tiếp diễn

He said: “I was sitting in the park at 8 oˈclock.”

Quá khứ hoàn thành

Daniel said: “My money had run out.”

Tương lai đơn

Tom said: “Iˈll phone you.”

Tương lai tiếp diễn

He said: “Iˈll be playing golf at three oˈclock tomorrow.”

Động từ khuyết thiếu

- Can

She said: “You can sit there.”

- May

Nam said: “I may go to Bali again.”

- Must

He said: “I must finish this report.”

Quá khứ đơn

Tom said (that) he never ate meat.

Quá khứ tiếp diễn

He said he was waiting for Ann

Quá khứ hoàn thành

She said she had seen that film.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Andrew said he had been learning Chinese for 5 years.

Quá khứ hoàn thành

They said they had come by car.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

He said he had been sitting in the park at 8 oˈclock.

Quá khứ hoàn thành

Daniel said his money had run out.

Tương lai trong quá khứ

Tom said he would phone me.

Tương lai tiếp diễn trong quá khứ

He said he would be playing golf at three oˈclock the following day.

Động từ khuyết thiếu trong quá khứ

- Could

She said we could sit there.

- Might

Nam said he might go to Bali again.

- Had to

He said he must/ had to finish that report.

 

2. Câu trần thuật trong lời nói gián tiếp.

Khi chuyển một câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp chúng ta dùng cấu trúc sau và áp dụng các quy tắc chuyển sang gián tiếp được đề cập ở mục 1.

S + said/said to sb/told/told sb (that) + S + V(lùi thì)....

Ex: Nam said: “I'm writing for my school newsletter this week.”

→ Nam said that he was writing for his school newsletter that week.

3. Câu hỏi Yes/No trong lời nói gián tiếp.

Khi chuyển một câu hỏi dạng Yes/No từ trực tiếp sang gián tiếp chúng ta dùng cấu trúc sau và áp dụng các quy tắc chuyển sang gián tiếp được đề cập ở mục 1.

S + asked/ wanted to know/ inquired/ wondered (+ O) + if/ whether + S + V(lùi thì).....

Ex: He said: “Do you know Bill?”

→ He asked (me) if/ whether I knew Bill.

4. Câu hỏi Wh_questions trong lời nói gián tiếp.

Khi chuyển một câu hỏi Wh_questions từ trực tiếp sang gián tiếp chúng ta dùng cấu trúc sau và áp dụng các quy tắc chuyển sang gián tiếp được đề cập ở mục 1.

S + asked/ wanted to know/ inquired/ wondered (+ O) + what/ when/ where/… + S + V(lùi thì).....

Ex: He said: “What time does the film begin?”

→ He wanted to know what time the film began.

5. Sử dụng mệnh đề to-infinitive/V-ing trong lời nói gián tiếp.

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp với ba loại câu cơ bản trên thì chúng ta còn sử dụng mệnh đề to-infinitive/V-ing với một số động từ thể hiện sắc thái ý nghĩa của câu trực tiếp để tường thuật.

- Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu:

S + asked/ told + O (+ not) + to V

Ex: “Please don’t tell anybody what happened,” Ann said to Jim.

→ Ann asked/told Jim not to tell anybody what had happened.

- Câu đề nghị, lời hứa, lời khuyên, lời mời,…:

S + offered/ recommended/reminded/invited/... (+ O) + to V

Ex: “Please sit down,” she said.

       → She invited me to sit down.

       “Donˈt forget to order the wine”, said Mrs.Pitt to her husband.

       → Mrs.Pitt reminded her husband to order the wine.

- Câu cảm ơn, xin lỗi

S + thanked/apologised + (O) + for + V-ing

Ex: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.

       → Tom thanked me for helping him.

Ex: “I’m sorry I’m late,” Peter said.

       → Peter apologised for being late.

- Câu chúc mừng/khen ngợi

S + complimented/congratulated + (O) + on + V-ing

Ex: “I hear you passed your exams. Congratulations!” John said to us.

       → Tom congratulated us on passing our exams.

Grammar (Bài tập)

Task 1. Read the following sentences from the conversation between Nam and his father in GETTING STARTED. Write the names of the speakers.(Đọc những câu sau từ bài đàm thoại giữa Nam và ba (bố) trong phần Bắt Đầu. Viết tên của người nói.)

1. Nam                                    2. the editor                 3. Nam

4. Nam’s father           5. Nam                                    6. Nam’s father

Tạm dịch:

1. “Con đang viết bài cho tờ báo của trường”, Nam nói.

2. “Đưa ra lời khuyên thực tế cho học sinh về việc bảo tồn môi trường”, người biên tập yêu cầu.

3. “Con chưa có ý nào cả”, Nam nói

4. “Sử dụng công cụ tìm kiếm web để tìm thông tin”, Ba Nam nói với cậu ấy.

5. “Thật rối khi con có quá nhiều kết quả và những trang web về môi trường”, Nam nói.

6. “Tập trung vào chủ đề của con”, Ba Nam nói với Nam.

Task 2. Change the direct speech statements into reported speech. Make any changes, if necessary.(Thay đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp. Thay đổi nếu cần thiêt.)

1. Nam said pollution was one of the problems in his neighbourhood. (Nam nói rằng ô nhiễm là một trong những vấn đề trong xóm anh ấy.)

2. The editor said more people were aware of the preservation of natural resources. (Người biên tập nói rằng ngày càng nhiều người nhận thức về việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.)

3. The students told their teacher that they were discussing the protection of the natural environment. (Những học sinh nói với giáo viên rằng chúng đang thảo luận việc bảo vệ môi trường tự nhiên.)

4. Nam’s father told him to use the web search engine to find the information that he needed. (Nam bảo cậu ấy sử dụng công cụ tìm kiếm trên Web để tìm thông tin mà cậu ấy cần.)

5. Nam said it was confusing because there were too many web pages about the environment. (Nam nói rằng thật rối khi có quá nhiều trang Web về môi trường.)

6. Scientists said air pollution was one of the causes of the greenhouse effect. (Các nhà khoa học nói rằng ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân hiệu ứng nhà kính.)

Đánh giá (405)
ican
  • Một thương hiệu của 
    ICAN
  • ICAN
  • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

  • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

  • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy