ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Language: Pronunciation (trang 28)

Unit 3: Music - Pronunciation /est/, /ənt/, /eɪt/

Ican

I. Pronunciation (Lý thuyết)

Ending sounds /est/, /ənt/, and /eɪt/.

Ending sounds là các âm cuối (âm đuôi). Các âm đuôi này bao gồm một hoặc tổ hợp các âm (phụ âm và nguyên âm) ở vị trí cuối của các từ.

Ex: - Instrument /ˈɪnstrəmənt/ (trong phiên âm của từ “instrument”, các âm cuối là tổ hợp /ənt/).

 • Chest /tʃest/ (trong phiên âm của từ “chest”, các âm cuối là tổ hợp /est/).

Trọng tâm của Unit 3 là ba tổ hợp âm cuối /est/, /ənt/, và /est/. Mỗi tổ hợp âm cuối này được thể hiện bằng các chữ cái riêng:

 • Tổ hợp âm cuối /est/ thường được thể hiện bằng các chữ cái “est”.

Ex: contest                              detest                          manifest                                  best

Chú ý: Có những trường hợp, các chữ cái “est” không thể hiện tổ hợp âm /est/, ví dụ: “deforest” (/diːˈfɒrɪst/) và “dearest” (/ˈdɪərɪst/).

 • Tổ hợp âm cuối /ənt/ thường được thể hiện bằng các chữ cái “ent” và “ant”.

Ex: significant             achievement                current                                     stagnant

 • Tổ hợp âm cuối /eɪt/ thường được thể hiện bằng các chữ cái “ate”.

Ex: educate                             commemorate             debate                                     confiscate

Chú ý: Có những trường hợp, các chữ cái “ate” không thể hiện tổ hợp âm /eɪt/, ví dụ: “considerate” (/kənˈsɪdərət/) và “appropriate” (/əˈprəʊpri-ət/).

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Read again the conversation in GETTING STARTED. Circle the words that have the ending sounds /est/, /ant/, and / eit/. (Đọc lại đoạn văn ở GETTING STARTED. Khoanh tròn những từ có âm cuối là /est/, /ant/, và / eit/)

Passionate                                           talent                                       contest

Task 2.

a. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại)

b. Listen and write down the words you hear.(b. Lắng nghe và viết lại những từ bạn nghe được.)

commemorate, best, talent, different, guest, date, test, achievement, parent

Task 3: Can you write down one more word for each ending above?(3. Em có thể viết ra hơn một từ cho các từ có phần đuôi như trên không?)

/est/: request

/emt/: development

/eit/: penetrate

Đánh giá (347)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy