ican
Giải SGK Tiếng Anh 10
Language: Pronunciation (trang 40)

Unit 4: For A Better Community - Pronunciation /ŋ/, /nt/ và /nd/ ở cuối từ

Ican

I. Pronunciation (Lý thuyết)

Ending sounds /ŋ/, /nt/, /nd/.

Trong tiếng Anh thì việc phát âm cuối là một yêu cầu quan trọng để truyền đạt được thông tin cũng như nội dung trong khi giao tiếp. Trọng tâm phần phát âm của bài học này là phát âm /ŋ/, /nt/, /nd/ ở vị trí cuối.

Cách nhận diện các từ có âm cuối là /ŋ/.

 • Vì /ŋ/ là một phụ âm hữu thanh nên hầu hết những từ có đuôi là ng đều có chứa phụ âm hữu thanh này.

            Ex:      annoying /əˈnɔɪɪŋ/

                        boring /ˈbɔːrɪŋ/

                        meaning /ˈmiːnɪŋ/

                        running water /ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə(r)/

 • "n" được phát âm là /ŋ/ khi nó đứng trước âm /k/ và /g/

            Ex:       uncle    /ˈʌŋkļ/

                        drink    /drɪŋk/

                        single   /ˈsɪŋgļ/

                        angle    /ˈæŋgļ/

 • Một lưu ý nhỏ với phụ âm /ŋ/ này là ngoài đứng ở vị trí cuối thì phụ âm chúng ta cũng có thể bắt gặp đứng ở vị trí giữa từ và khi đó phụ âm này sẽ chuyển thành /ŋg/

            Ex:      English            /ˈɪŋɡlɪʃ/           

                        language          /ˈlæŋɡwɪdʒ/

                        hungry             /ˈhʌŋɡri/         

                        angry               /ˈæŋɡri/

Cách nhận diện các từ có âm cuối là /nt/, /nd/

 • Đây được gọi là final cluster – một nhóm phụ âm cuối đứng liền nhau ở một từ. Trong tiếng anh, khi các phụ âm cuối không bị nguyên âm chen vào thì tất cả các từ có âm cuối là /nt/ thì đọc như phiên âm.

            Ex:      migrant            /ˈmaɪɡrənt/

                        important        /ɪmˈpɔːtnt/

                        parent              /ˈpeərənt/

                        different          /ˈdɪfrənt/

 • Tương tự như /nt/ thì cụm phụ âm /nd/ cũng có cách nhận diện từ có phụ âm cuối là -nd.

            Ex:      understand      /ˌʌndəˈstænd/

                        comprehend    /ˌkɒmprɪˈhend/

                        second hand   /ˈsekəndnd/

                        farmland         /ˈfɑːmlænd/

(*) Lưu ý: Khi phát âm 2 cụm âm này thì đối với âm /t/ thì chúng ta bật mạnh hơn so với âm /d/. Một khác biệt nữa đó là khi phát âm âm /d/ chúng ta đặt tay lên cổ sẽ thấy dây thanh quản có rung (vì thế âm /d/ được gọi là âm hữu thanh), còn với âm /t/ thì dây thanh quản không rung (vì thế âm /t/ được gọi là âm vô thanh).

I. Pronunciation (Bài tập)

Task 1: Listen and repeat(Lắng nghe và lặp lại.)

Task 2: Practise saying the following sentences. Pay attention to the pronunciation of the ending sounds /nd/, /ŋ/, and /nt/.(Thực hành nói các câu bên dưới. )

Tạm dịch:

1. Tôi không hiểu những gì người bạn thứ 2 nói.

2. Thật là hấp dẫn và thú vị khi dạy tiếng Anh cho trẻ con ở vùng sâu vùng xa.

3. Sinh viên/Học sinh đó không nghe thông báo trên quảng cáo tuyển dụng.

Đánh giá (335)
ican
 • Một thương hiệu của 
  ICAN
 • ICAN
 • ICAN © 2023, All Rights Reserved.

 • Trụ sở Hồ Chí Minh: B0003 C/C Sarina, Khu đô thị Sala, Khu phố 3, Đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức

 • Văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy