TÁC GIẢ: NGUYỄN BỈNH KHIÊM

(1491-1585)

1. Cuộc đời

- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), tên huý là Văn Đạt, tự là Hạnh Phủ.

- Quê quán: làng Trung Am, Vĩnh Lại, Hải Dương, nay thuộc Vĩnh Bảo - Hải Phòng.

- Xuất thân: Ông sống gần trọn thế kỉ XVI, chứng kiến cảnh vua Lê chúa Trịnh, Trịnh - Nguyễn phân tranh, Đàng Trong- Đàng Ngoài nhồi da nấu thịt.

- Con người: là người có uy tín và ảnh hưởng lớn đến thời đại.

+ Ông học giỏi nhưng mãi năm 44 tuổi mới đi thi hương và năm sau (1535) thì đỗ trạng nguyên ra làm quan cho nhà Mạc 8 năm. Ông dâng sớ xin chém 18 tên lộng thần không được bèn cáo quan về quê.

+ Ông mở trường dạy học, có nhiều người nổi tiếng và đều theo thầy về ở ẩn để lánh đục tìm trong như: Nguyễn Hàng, Nguyễn Dữ. Ông được người đời suy tôn là Tuyết Giang Phu Tử.

2. Sự nghiệp

- Nguyễn Bỉnh Khiêm là tác giả tiêu biểu của thế kỉ XVI, là nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam.

- Nội dung thơ văn của ông là tiếng nói của tầng lớp trí thức dân tộc trong giai đoạn khủng hoảng của xã hội phong kiến, mang đậm tính triết lí, giáo huấn, ngợi ca chí của kẻ sĩ, thú thanh nhàn và phê phán những điều xấu xa trong xã hội.

- Các tác phẩm chính của ông : tập thơ chữ Hán “Bạch Vân am thi tập” khoảng 700 bài và tập thơ chữ Nôm “Bạch Vân quốc ngữ thi tập” khoảng 170 bài.