Lý thuyết
Lớp 12
Môn Văn
Soạn bài Luật thơ (tiếp) siêu ngắn

Soạn bài Luật thơ (tiếp) siêu ngắn

LUẬT THƠ (TIẾP THEO)

GỢI Ý LUYỆN TẬP

Bài 1. (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 - Trang 127)

Sóng là bài thơ ngũ ngôn hiện đại, Mặt trăng là thơ ngũ ngôn truyền thống, hai bài thơ có những điểm giống và khác nhau:

a. Giống nhau:

- Mỗi câu có năm tiếng.

- Đều có thể dùng vần chân, vần liền, vần lưng, vẫn cách, …

- Các thanh bằng trắc cũng có thể đối nhau, nhất là những vị trí quan trọng.

b. Khác nhau:

Khác nhau:

Sóng - Xuân Quỳnh

Mặt trăng - khuyết danh

- Vần: sử dụng linh hoạt, có vần cách (thế, trẻ), có vần chân (trẻ, bể, lớn, lên).

-  Số câu không hạn định.

- Nhịp lẻ linh hoạt: 1/2/2, 2/3, 3/2.

- Thơ hiện đại không bắt buộc phải đối thanh bằng/trắc nếu như có vị trí đó không ảnh hưởng nhiều đến sự thuận tai.

- Vần: một vần (độc vận), vần cách.

- Số câu hạn định (tứ tuyệt: 4 dòng; bát cú: 8 dòng).

- Nhịp : nhịp lẻ ⅔.

- Hài thanh: yêu cầu nghiêm ngặt về đối thanh, đối nghĩa.

 

Bài 2. (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 - Trang 127)

Sự đổi mới, sáng tạo trong thể thơ 7 tiếng hiện đại so với thơ thất ngôn truyền thống:

* Gieo vần:

- Vần chân, vần cách: lòng - trong (giống thơ truyền thống).

- Vần lưng: lòng - không (sáng tạo).

- Nhiều vần ở các vị trí khác nhau: sông - sóng - trong lòng - không (3) - không (5) - trong (5) - trong (7) → sáng tạo.

* Ngắt nhịp:

- Câu 1 : 2/5 → sáng tạo

- Câu 2, 3, 4: 4/3→giống thơ truyền thống

Bài 3. (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 - Trang 127)

Mô hình âm luật bài thơ Mời trầu:

 

Bài 4. (Sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 - Trang 127)

Ảnh hưởng của thơ thất ngôn Đường luật đối với thơ mới:

* Gieo vần: sông - dòng: vần cách

* Nhịp: 4/3

* Hài thanh:

 - Tiếng 2: gợn, thuyền, về, một: T – B – B – T

 - Tiếng 4: giang, mái, lại, khô:  B –T – T – B

 - Tiếng 6: điệp, song, trăm, mấy: T – B – B – T

Vần, nhịp, hài thanh đều giống thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Môn Văn lớp 12