Thần chú nhớ nhanh công thức lượng giác qua bài thơ, bài vè

Các môn về tự nhiên luôn được coi là những môn cứng nhắc vì nhiều công thức, phép tính. Hiểu được điều này mà nhiều bài thơ, bài vè đã ra đời nhằm tạo hứng thú và tăng khả năng ghi nhớ lâu hơn cho người học. Dưới đây là cách ghi nhớ các công thức lượng giác qua thơ mà bất cứ học sinh nào cũng nên tham khảo!

1, ĐỊNH NGHĨA CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Sin = đối / huyền

Cos = kề / huyền

Tan = đối / kề

Cot = kề / đối

 

Cách nhớ:         Sin đi học

                             Cos không hư

                          Tan đoàn kết

                          Cotang kết đoàn

2, TÍNH CHẤT CUNG LIÊN KẾT

Cos đối:            \(\cos (-\alpha )=\cos \alpha\)

Sin bù:             \(\sin (\pi -\alpha )=\sin \alpha\)

Phụ chéo:         \(\sin (\frac{\pi }{2}-\alpha )=\cos \alpha\)

                          \(\cos (\frac{\pi }{2}-\alpha )=\sin \alpha\)

                          \(\tan (\frac{\pi }{2}-\alpha )=\cot \alpha\)

                          \(\cot (\frac{\pi }{2}-\alpha )=\tan \alpha\)

Khác pi tan:    \(\tan (\pi +\alpha )=\tan \alpha\)

                          \(\cot (\pi +\alpha )=\cot \alpha\)

 

 

3, CÔNG THỨC CỘNG

\(\sin (a\pm b)=\sin a\cos b\pm \cos a\sin b\)

\(\cos (a\pm b)=\cos a\cos b\mp \sin a\sin b\)

\(\tan (a\pm b)=\frac{\tan a\mp \tan b}{1\mp \tan a\tan b}\)

Cách nhớ:        Sin thì sin cos cos sin

                          Cos thì cos cos sin sin đối trừ

                          Tan tổng ta lấy tổng tan

                          Trên một trừ tích thế là ra ngay.

4, CÔNG THỨC BIẾN TỔNG THÀNH TÍCH

\(\cos a+\cos b=2\cos \frac{a+b}{2}\cos \frac{a-b}{2}\)

\(\cos a-\cos b=-2\sin \frac{a+b}{2}\sin \frac{a-b}{2}\)

\(\sin a+\sin b=2\sin \frac{a+b}{2}\cos \frac{a+b}{2}\)

\(\sin a-\sin b=2\cos \frac{a+b}{2}\sin \frac{a-b}{2}\)

Cách nhớ:        Góc chia đôi trước cộng sau trừ

                             Cos cộng cos bằng 2 cos cos

                          Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin

                          Sin cộng sin bằng 2 sin cos

                          Sin trừ sin bằng trừ 2 cos sin.

5, CÔNG THỨC NHÂN BA

\(\sin 3a=3\sin a-4{{\sin }^{3}}a\)

\(\cos 3a=4{{\cos }^{3}}a-3\cos a\)

Cách nhớ:        Cos ra cos, sin ra sin

                             Sin thì 3 4 cos thì 4 3

                          Dấu trừ ở giữa phân ra

                          Lập phương chỗ bốn thế là ok.

Mặc dù đây không phải là cách học thuộc hiệu quả nhất nhưng nó để lại dấu ấn ghi nhớ dài lâu qua những vần nhịp và sắc thái dân gian mà các em có thể tham khảo và học thử.